مقالات شطرنج

  • 3270
  • 3439 مرتبه
آموزش دفاع سیسیلی

آموزش دفاع سیسیلی

1399/09/25 04:40:06 ب.ظ

دفاع سيسيلی

بنا به درخواست های مکرر شما عزیزان آموزش دفاع سیسیلی را برای شما تهیه کردیم.البته با توجه به تنوع شاخه های این دفاع ما چند مورد از واریانت های اصلی دفاع سیسیلی را توضیح داده ایم.برای آموزش های بیشتر کلیک نمایید.

دفاع سيسيلی، با اين حرکات، آغاز می شود:
1.e4   c5

ارزيابی از ديدگاه سفيد
پياده e4، فضای بيشتری در جناح شاه، در اختيار سفيد می گذارد و به همين دليل، سفيد تلاش می کند تا با انتقال سوارها و پياده ها به جناح شاه، حملاتی را در اين جناح، آغاز کند.

ارزيابی از ديدگاه سياه
سياه اجازه می دهد تا سفيد در جناح شاه، حمله کند. در مقابل، سياه، حمله خود را در جناح وزير، آغاز می کند و حتی ممکن است ضعف هاي احتمالی که پس از شروع حمله، در جناح شاه سفيد، ايجاد میشود را مورد بهره برداری قرار داده و در مرحله آخر بازی، به پيروزی برسد.


طرح های سفيد
طرح کلی برای سفيد، انجام حرکت 2.Nf3 و 3.d4 است. پس از آن، سفيد، با سوار ها و پياده ها،  در جناح شاه، حمله می کند. سياه می تواند ساختار دراگون (با وجود پياده ها در g6 و e6) يا ساختار شونينگن (با وجود پياده ها در d6 و  e6) و يا ساختار بولسلاوسکی (با وجود پياده ها در d6 و e5) را انتخاب کند. 


ساختار دراگون


در اين وضعيت، حرکت e5، معمولا برای سياه، خوب نيست، چون مسير فعاليت فيل g7 را می بندد  و پياده d6 را هم تضعيف می کند. بهتر است سياه در ستون c حمله کند و با استفاده از سوار ها و پياده ها، حملات خود را در جناح وزير، سازماندهی کند. 


ساختار شونينگن

سياه، يک پوزيسيون منسجم را در مرکز، ايجاد نموده و حمله خود را در جناح وزير، آغاز می کند. (معمولا با پيشروی پياده b). لازم است که سياه، در زمان مناسب، حرکت …d5 را انجام داده و مرکز را باز کند.


ساختار بولسلاوسکی

در اين وضعيت، موضوع اصلی، نبرد بر سر خانه d5 است. اگر سفيد بتواند اسب خود را در خانه d5 مستقر کند، برتری قابل ملاحظه ای خواهد داشت. اگر سياه بتواند، در زمان مناسب، حرکت d5 را انجام دهد، قادر خواهد بود تعادل وضعيت را برقرار نموده و يا حتی برتری کسب کند.


يک وضعيت تهاجمی نمونه برای سفيد در دفاع سيسيلی

اگر سفيد بتواند اين پوزيسيون را ايجاد کند، می توان گفت که مرحله شروع بازی دفاع سيسيلی را خوب بازی کرده است. توجه کنيد که سفيد، اسب d4 خود را به خانه b3 منتقل کرده است، چون طرف مهاجم، بايد سوار حمله کننده خود را حفظ نموده و از تعويض آن، خودداری کند. ضمنا شاه سفيد، به خانه h1 منتقل شده تا از حملات احتمالی سياه در قطر g1-a7 در امان باشد و از طرف ديگر، خانه g1 هم برای حمله رخ سفيد در ستون g، در دسترس قرار گيرد. سفيد می تواند با حرکت g4 و در ادامه، f5 يا g5، حمله خود در جناح شاه را ادامه دهد. وزير سفيد هم معمولا از طريق خانه e1 ، g3 و يا h4، برای حمله، به جناح شاه، منتقل      می شود.  


يک وضعيت تهاجمی نمونه برای سفيد- معمولا در مقابل ساختار دراگون

در اين وضعيت، سفيد، فيل خود را معمولا از خانه c4 گسترش می دهد. البته حرکت g4 ممکن است هميشه در طرح های تهاجمی سفيد نباشد. سفيد می خواهد با حرکت Bh6، فيل خود را با فيل سياه که در خانه g7 قرار گرفته و اصلی ترين مدافع شاه سياه محسوب می شود، تعويض کند و ستون h را نيز، با پيشروی و تعويض و يا حتی قربانی دادن پياده h، باز کند. سفيد اميدوار است که حمله او در ستون h، به مات شدن شاه سياه در خانه h7 يا h8 منجر شود. اين وضعيت، گاهی، در مقابل ساختار های ديگر هم، ديده می شود. 

ايده هايی برای سفيد

1-    حرکت Bb5 سفيد در واريانت های باز دفاع سيسيلی،  چندان خوب نيست و معمولا، فقط به تعويض، منجر می شود.
2-    حرکت Nd4xNc6 سفيد هم چندان خوب نيست، مگر اينکه بعد از آن، سفيد بتواند با پيشروی پياده به e5، طرح های تهاجمی موثری را اجرا کند.
3-    سفيد بايد برای باز کردن خطوط حمله در جناح شاه، از پياده ها استفاده کند. قربانی دادن يک يا چند پياده برای رسيدن به يک وضعيت تهاجمی موثر، قابل قبول است.
4-    اگر سياه، قبل از انجام حرکت …a6، پياده خود را به خانه e5 حرکت دهد، معمولا بهترين حرکت برای سفيد، انتقال اسب d4 به خانه b5 و حمله روی خانه d6 است.
5-    در واريانت دراگون، اگر سفيد بخواهد فيل خود را از خانه e3 گسترش دهد، معمولا بايد با حرکت f3 يا Be2، از رسيدن اسب سياه به خانه g4، جلوگيری کند. در غير اينصورت، سياه تهديد تعويض فيل سفيد در خانه e3، که سوار مهاجم کليدی در اين ساختار محسوب می شود را ايجاد خواهد نمود.
6-    هنگامی که با مهره سفيد، واريانت های باز دفاع سيسيلی را در مقابل يک حريف قوی، بازی می کنيد، بايد دانش و آمادگی قابل قبولی در اين شروع بازی داشته باشيد.  

ايده هايی برای سياه

1-    ايده اصلی سياه در دفاع سيسيلی، حمله در جناح وزير است. سياه می تواند اين طرح را با حرکاتی مثل: …Qc7، …Rac8، …a6 و …b5 اجرا کند.
2-    در واريانت دراگون، معمولا بهتر است سياه پياده e7 را حرکت ندهد زيرا اين حرکت، پياده d6 را تضعيف می کند و در صورت انتقال پياده به خانه e5 هم، مسير فعاليت فيل سياه در خانه g7، بسته خواهد شد. 
3-    اگر سفيد حرکت Bc4 يا Bg5 را انجام دهد ، بهتر است سياه پياده خود را در خانه e5 قرار ندهد، زيرا اين حرکت، کنترل سفيد روی خانه d5 را به شدت، افزايش می دهد.
4-    در ساختار دراگون، بهتر است سياه حرکت …a6 را انجام ندهد. زيرا اين حرکت، در مقايسه با سرعت اجرای طرح های دو طرف، کند خواهد بود.
5-    اگر سفيد در جناح شاه، حمله و پيشروی پياده ای انجام دهد، سياه می تواند با انجام حرکت …d5 يا …e5 در زمان مناسب، حمله متقابلی را در مرکز، سازماندهی کند.


واريانت دراگون

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6

حرکت 4...g6 هم امکانپذير است اما در اين حالت، سفيد پاسخ قدرتمند  5.c4 را خواهد داشت.

 5.Nc3 g6
سياه می خواهد فيل خود را از خانه g7 گسترش دهد.    


حالا ادامه های اصلی سفيد عبارتند از:

حمله يوگسلاو
6.Be3 Bg7   7.f3


واريانت کلاسيک
6.Be2 Bg7 7.Be3


واريانت نايدروف

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 

اين حرکت، نوعی حرکت انتظاری محسوب می شود. سياه منتظر می ماند تا ببيند سفيد، فيل های خود را از کدام خانه ها، گسترش می دهد. پس از آن، سياه تصميم بگيرد که ...e6 کند يا حرکت ... e5 را انجام دهد. از طرف ديگر، حرکت 5....a6 می تواند شروع حمله در جناح وزير هم باشد. 


حالا سفيد چند گزينه مناسب دارد. حرکات Bg5، Be3، Bc4، Be2 و حرکت پياده به خانه f4، همگی قابل بازی هستند. همانطور که قبلا گفته شد، اگر سفيد حرکت Bc4 يا Bg5 را انجام دهد، سياه نبايد پياده خود را به خانه e5 براند زيرا در اين صورت، سفيد، با قدرت، خانه d5 را کنتزل خواهد کرد.


واريانت کلاسيک

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 Nc6 

حرکت 5…e6 هم امکانپذير است که پس از آن، احتمالا ساختار شونينگن ايجاد خواهد شد.

در اين وضعيت هم سفيد، حرکاتی مشابه حرکات فوق، در اختيار خواهد داشت.  توجه کنيد که سياه با انجام حرکت e6، می تواند اين وضعيت را به ساختار شونينگن تبديل کند. اگر ترتيب حرکات سياه تغيير کند، سفيد هم به همان نسبت، گزينه های متفاوتی در اختيار خواهد داشت.


سيستم های ضد سيسيلی


گامبی مورا

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 

اگر به گامبی ها علاقه داريد، می توانيد اين ادامه را انتخاب کنيد. سفيد يک پياده قربانی می دهد تا در مقابل، برتری در فضا و گسترش بدست آورد. 


سيسيلی بسته

1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 

سفيد با حرکات Bg2، d3 و f4 ادامه می دهد. اگر مايل باشيد در يک ساختار بسته، حمله ای را در جناح شاه انجام دهيد، اين ادامه، احتمالا برای سفيد، مناسب خواهد بود. حرکت 2.f4 ممکن است به ايجاد  پوزيسيون های مشابهی منجر شود. 

واريانت آلاپين

1.e4 c5 2.c3

سفيد می خواهد با حرکت d4، يک مرکز پياده ای مستحکم، ايجاد کند. سياه می تواند اينگونه ادامه دهد:

2.... Nf6 [2...d5 3.exd5 Qxd5 4.d4] 3.e5 Nd5 4.d4 

البته ادامه 2...e6 3.d4 d5 4.e5 به دفاع فرانسه تبديل خواهد شد.

اگر به بازی با سوار ها در يک پوزيسيون باز، علاقمند هستيد، می توانيد اين ادامه را انتخاب کنيد. 

واريانت Bb5

1.e4 c5 2.Nf3 d6  3.Bb5+ 

ادامه 2...Nc6 3.Bb5 هم خوب است. سفيد معمولا حرکات o-o، Re1، c3 و d4 را انجام می دهد که شبيه به بعضی ساختار ها در گشايش لوپز است. اگر به گشايش لوپز علاقمند هستيد، می توانيد اين ادامه را انتخاب کنيد.

واريانت های مشهور دفاع سيسيلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات
 
   
 

قوانین ارسال نظر

  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.