آیین نامه مسابقات بلیتس 

 

 

مسابقات در 7 دور به روش سوئیسی برگزار می شود .

در صورت برابر شدن امتیازات از پوئن شکنی به ترتیب زیر استفاده می شود:

1.رویارویی مستقیم

2.بوخ هولز قطع شده 1

3.بوخ هولز قطع شده 2

4.مجموع بوخ هولز

 

زمان مسابقات برای هر نفر 3 دقیقه و به ازا هر حرکت 2 ثانیه پاداش می باشد .

ورودی مسابقه مبلغ 20000تومان می باشد .

مبلغ 50% ورودی شرکت کنندگان به عنوان جایزه به نفرات برتر اهدا می شود .

 

تلفن تماس : 09152401574 -38480570