مسابقات رده سنی زیر 14 و 16 سال باشگاه شطرنج ایران ویژه

مسابقات رده سنی زیر 10 و 12 سال باشگاه شطرنج ایران ویژه

مسابقات رده سنی زیر 6 و 8 سال باشگاه شطرنج ایران ویژه

آماده سازی و استعداد یابی برای مسابقات استانی در سال 1396 ویژه

باشگاه شطرنج ایران به منظور حضور قوی هنرجویان در مسابقات استانی درسال 1396 یک دوره مسابقات آماده سازی در رده های سنی زیر ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۶ برگزار می نماید.

رده سنی زیر 12 سال ( دختران ) ویژه

این مسابقه در روز دوشنبه مورخ 95/10/6 - ساعت 17:00 برگزار شد. دراین جدول کارینا کارخانه چی مقام اول ..

رده سنی زیر 12 سال ( پسران ) ویژه

این مسابقه درروز پنجشنبه مورخ 95/9/25 برگزارشد و اشکان عصمتی مقام اول ..

رده سنی زیر14 سال ( دختران ) ویژه

این مسابقه درتاریخ 95/9/18 برگزارشد و نفرات برتر ...

رده سنی زیر 8 سال ( دختران ) ویژه

دراین جدول ، کارینا کارخانه چی نفر اول - آلا طوسی نفر ...

رده سنی زیر 14 سال ( پسران ) ویژه

RANK   نام و ...

رده سنی زیر 10 سال ( دختران ) ویژه

دراین جدول ، هلنا انضباطی نفراول - النا کامرانیان نفر ..