قلعه رفتن در شطرنج

 

قلعه رفتن در شطرنج حرکت خاصی است که طی آن، شاه و رخ همزمان جا به جا می شوند. حق قلعه رفتن فقط برای یک بار است. یکی از شرایط لازم برای قلعه رفتن در شطرنج این است که خانه های بین شاه و 

رخ کاملا خالی باشند. قلعه رفتن به این صورت انجام می شود:

شاه دو خانه به طرف رخ می رود و رخ در خانه ای که شاه از آن عبور کرده است می نشیند. طبق مقررات باید ابتدا شاه را حرکت داد و بعد رخ را. 

اگر رخ یا خانه های عبور رخ به هنگام قلعه رفتن در زیر ضرب باشد، قلعه رفتن اشکالی ندارد.

در پی قلعه رفتن، وضعیت بسیار تغییر می یابد و شاه از مخاطراتی که در مرکز وجود دارد، دور می شود. شاه به محل امنی انتقال می یابد و رخ وارد بازی می شود. به همین دلایل، ممانعت از قلعه رفتن حریف، 

عموما به نفع شطرنج باز است. 

 

حرکت شاه قلعه

 

دلیل و فواید شاه قلعه:

 

1- شاه از امنیت برخوردار می شود. زیرا شاه در وسط صفحه براحتی مورد حمله قرار می گیرد.

2- رخ که یکی از سوارهای مهم در بازی شطرنج هست در موقعیت مناسب تری برای حمله یا دفاع قرار می گیرد و ارتباط بین دو رخ برقرار می شود.

شاه به یک جای امن برود چرا که مهمترین مهره شاه است پس باید شاه را از خطرها و حمله های دشمن حفظ کرد و اگر شاه کیش و مات شود ما بازی را باختیم هر چند از حریف مهره و امتیاز جلو باشیم.

 

انواع شاه قلعه:

 

شاه قلعه ی بزرگ: اگر در سمت چپ یا جناح وزیر قلعه برود می گوییم " قلعه بزرگ " رفته است.

بین شاه و رخ 3 خانه فاصله است ( در واقع در جناح وزیر). این حرکت را با علامت(o-o-o) نشان می دهیم.

 

آموزش شاه قلعه بزرگ در شطرنج توسط خانه شطرنج مشهد

 

شاه قلعه ی کوچک: اگر در سمت راست یا جناح شاه قلعه برود می گوییم " قلعه کوچک " رفته است؛

بین شاه و رخ 2 خانه فاصله است ( در واقع در جناح شاه). این حرکت را با علامت(o -o)نشان می دهیم.

 

آموزش شاه قلعه کوچک توسط باشگاه شطرنج مشهد

 

انجام حرکت شاه قلعه

 

برای انجام حرکت شاه قلعه به هر دو صورت ابتدا شاه دو خانه به سمت رخ می رود سپس رخ از روی سر شاه می پرد و دقیقا در کنار شاه قرار می گیرد. (نکته: اگر ابتدا دست به رخ گرفته شود نمی توان 

شاه قلعه رفت و باید با رخ یک حرکت انجام داد)

 

 

شرایط شاه قلعه:

 

برای شاه قلعه رفتن 4 شرط لازم است و تا این شرایط نباشد نمی توان شاه قلعه رفت:

 

1-  بین شاه و رخ هیچ مهره ای نباشد.

 2-  شاه و رخ از اول بازی هیچ حرکتی نکرده باشند.

3- شاه کیش نباشد.

4- شاه از زیر کیش رد نشود.

 

 

آموزش شرایط شاه قلعه توسط باشگاه شطرنج ایران

 

شاه قلعه ی کوچک: بین شاه و رخ 2 خانه فاصله است ( در واقع در جناح شاه). این حرکت را با علامت(o -o)نشان می دهیم.

 

 

فیلم آموزش قلعه رفتن توسط استاد سعید پیرملکی مدیریت باشگاه شطرنج ایران

 

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد