نتایج نهایی پسران مسابقه جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران

 

 

 

(پسران زیر 8 سال)
1- سام جاودانی 🎖
2- امیرکیان رجب زاده🎖
3- امیرعلی کاملان🎖

 

🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

 

 

(پسران زیر 10 سال)
1- هومن صدراسادات🎖
2-برنا حافظ🎖
3- پارسا سامانی🎖

 

🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

 

 

(پسران زیر 12 سال)
1- احسان باغبان جاوید🎖
2- مهدیار هماوران و علی برکیش مشترک دوم🎖🎖

 

🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

 

 

(پسران زیر 14 سال)
1- ارمیا گل میمی🎖
2- حسام پارساراد و سینا سلسبیل مشترک دوم🎖🎖

 

🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

 

 

(پسران زیر 16 سال)
1- فرنام ارغیانی🎖
2- عرفان ظفر🎖

 

🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

 

باشگاه شطرنج مشهد