نتایج نهایی دختران مسابقه جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران

 

(دختران زیر 6 سال)

1- مهسا رجب زاده🎖
2- اسما حسن پور🎖

 

🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

 

(دختران زیر 8 سال) 
1- باران برادران و پرارین ادیال باف اول مشترک🎖🎖
3- هلیا شریف🎖

 

🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

 

 

(دختران زیر 10 سال)

1- غزل نصیری🎖
2- آرنیکا مهربانی🎖
3- ثنا ثقة الاسلامی🎖

 

🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

 

(زیر 12 سال دختران)
1- هستی شریف🎖
2- ثمین سرگزی🎖
3- زهرا سپهری کیا🎖

 

🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

 

(زیر 14 سال دختران)
1- النا کامران نیا🎖
2- هلیا کامران نیا🎖
3- هلنا قربانی🎖

 

🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

 

(زیر 16 سال دختران)
1-بهار ضیا🎖
2- محیا موید🎖

 

🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊

 

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد