نتایج مسابقه شماره نه پسران جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران

 

دقت شود که جمع کل امتیازها با توجه به 5 تا از بهترین بازی ها محاسبه شده است. بنابراین امتیازات ستاره دار در محاسبه جمع امتیاز کل در نظر گرفته نشده است. 

 

نتایج مسابقه شماره نه پسران زیر 6 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

امیرحسین شیبانی

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

200

 

 

نتایج مسابقه شماره نه پسران زیر 8 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

سام جاودانی

200 امتیاز

* 180 امتیاز

200 امتیاز

* 175 امتیاز

200 امتیاز

* 190 امتیاز

200 امتیاز

* 175 امتیاز

190 امتیاز

-

990

امیرکیان رجب زاده

190 امتیاز

200 امتیاز

* 175 امتیاز

190 امتیاز

* 175 امتیاز

* 0 امتیاز

* 180 امتیاز

180 امتیاز

200 امتیاز

-

960

امیرعلی کاملان

* 170 امتیاز

* 175 امتیاز

190 امتیاز

* 170 امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

* 175 امتیاز

-

940

علی سینا بصیری

175 امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

180 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

165 امتیاز

* 0 امتیاز

-

910

حسن معین درباری

180 امتیاز

* 0 امتیاز

* 170 امتیاز

200 امتیاز

* 165 امتیاز

* 170 امتیاز

175 امتیاز

170 امتیاز

180 امتیاز

-

905

حامی نجاریان

0 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

* 0 امتیاز

190 امتیاز

165 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

535

سبحان آبیار

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

170 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

-

535

دانیال نقد بیشی

0 امتیاز

0 امتیاز

165 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

165

 

 

نتایج مسابقه شماره نه پسران زیر 10 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

هومن صدرا سادات

200 امتیاز

* 180 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

-

1000

برنا حافظ

* 180 امتیاز

* 190 امتیاز

* 190 امتیاز

200 امتیاز

* 190 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

190 امتیاز

190 امتیاز

-

970

پارسا سامانی

190 امتیاز

200 امتیاز

* 180 امتیاز

190 امتیاز

* 180 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

* 180 امتیاز

* 180 امتیاز

-

970

علی برملا

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

175 امتیاز

180 امتیاز

175 امتیاز

180 امتیاز

175 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

885

محمدحسین پاسبان

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

170 امتیاز

175 امتیاز

180 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

-

700

محمدرضا سهرابی

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

170 امتیاز

170 امتیاز

175 امتیاز

-

515

طه عزیزی

0 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

175

 

 

نتایج مسابقه شماره نه پسران زیر 12 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

احسان باغبانی

200 امتیاز

200 امتیاز

190* امتیاز

200 امتیاز

190* امتیاز

190* امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

190* امتیاز

-

1000

مهدیار هماوران

190 امتیاز

* 0 امتیاز

170* امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

170 امتیاز

190 امتیاز

180 امتیاز

170* امتیاز

-

920

علی برکیش

170 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

175 امتیاز

* 0 امتیاز

175 امتیاز

-

920

مهدی عابدی

175* امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

175 امتیاز

* 0 امتیاز

175* امتیاز

165* امتیاز

-

895

آرتین طالبی

160* امتیاز

190 امتیاز

165 امتیاز

175 امتیاز

175 امتیاز

* 0 امتیاز

165 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

870

کسری قوام زاده

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

170 امتیاز

170 امتیاز

200 امتیاز

-

720

پارسا زارعی

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

160 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

* 0 امتیاز

180 امتیاز

-

520

صدرا واحدی

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

-

390

پرهام رضایی

165 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

340

پدرام ادیال باف

180 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

180

نیما نادری

155 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

155

 

 

نتایج مسابقه شماره نه پسران زیر 14 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

ارمیا گل میمی

200 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

190 امتیاز

-

990

حسام پارساراد

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

* 170 امتیاز

190 امتیاز

190 امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

-

970

سینا سلسبیل

* 0 امتیاز

180 امتیاز

* 0 امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

175 امتیاز

-

945

امیرمحمد ملازاده

190 امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

180* امتیاز

175* امتیاز

180 امتیاز

* 0 امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

-

920

امیرحسین محمدی

0 امتیاز

175 امتیاز

190 امتیاز

160 امتیاز

* 0 امتیاز

175 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

700

پارسا احمدپور

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

165 امتیاز

 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

-

355

امیرعباس میری نژاد

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

* 0 امتیاز

-

350

مسلم پارسا راد

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

200

محمدرضا شیبانی

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

180

 

 

نتایج مسابقه شماره نه پسران زیر 16 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

فرنام ارغیانی

* 0 امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

990

عرفان ظفر

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

-

770

امیرعلی سهامیان

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

190 امتیاز

190 امتیاز

-

560

والا جهانی

* 0 امتیاز

180 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

370

محمدجواد مستعلی

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

* 0 امتیاز

-

355

امیرمحمد بصیری

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

200

علی حسین پور

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

200

 

 

باشگاه شطرنج مشهد