نتایج مسابقه شماره هشت دختران جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران

 


دقت شود که جمع کل امتیازها با توجه به 5 تا از بهترین بازی ها محاسبه شده است. بنابراین امتیازات ستاره دار در محاسبه جمع امتیاز  کل در نظر گرفته نشده است. 

 

نتایج مسابقه شماره هشت دختران زیر 6 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

مهسا رجب زاده

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

800

اسما حسن پور

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

580

 

 

نتایج مسابقه شماره هشت دختران زیر 8 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

باران برادران

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

190* امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

-

-

990

پرارین ادیال باف

200 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

180* امتیاز

* 0 امتیاز

190* امتیاز

-

-

980

هلیا شریف

190 امتیاز

190 امتیاز

180* امتیاز

180* امتیاز

180* امتیاز

190 امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

-

-

930

آناشید شاه تقی

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

200

 

 

نتایج مسابقه شماره هشت دختران زیر 10 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

غزل نصیری

190* امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

190* امتیاز

200 امتیاز

180* امتیاز

-

-

1000

آرنیکا مهربانی

200 امتیاز

* 0 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

-

-

770

ثنا ثقة الاسلامی

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

580

یاسمین شوقی

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

190 امتیاز

-

-

190

درسا بیات

180 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

180

حدیثه ارژنگ

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

175 امتیاز

-

-

175

 

 

نتایج مسابقه شماره هشت دختران زیر 12 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

هستی شریف

190* امتیاز

190* امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

190* امتیاز

200 امتیاز

-

-

1000

ثمین سرگزی

200 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

-

-

980

زهرا سپهری کیا

0 امتیاز

180 امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

180 امتیاز

* 0 امتیاز

180 امتیاز

-

-

730

 

 

نتایج مسابقه شماره هشت دختران زیر 14 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

النا کامران نیا

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

-

-

990

هلیا کامران نیا

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

190 امتیاز

190 امتیاز

190 امتیاز

-

-

960

هلنا قربانی

200 امتیاز

200 امتیاز

175 امتیاز

* 0 امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

175 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

940

ستایش ربانی

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

200 امتیاز

180 امتیاز

* 170 امتیاز

180 امتیاز

-

-

920

شمیم رجب زاده

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

170 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

180 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

525

نرگس محمد بیگی

0 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

365

ثنا علیزاده

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

170 امتیاز

0 امتیاز

170 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

340

 

 

نتایج مسابقه شماره هشت دختران زیر 16 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

بهار ضیا

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

-

-

800

محیا موید

* 0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

190 امتیاز

-

-

790

 

 

مدرسه شطرنج مشهد