نتایج مسابقه شماره هفت پسران جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران

 

 

دقت شود که جمع کل امتیازها با توجه به 5 تا از بهترین بازی ها محاسبه شده است. بنابراین امتیازات ستاره دار در محاسبه جمع امتیاز 

کل در نظر گرفته نشده است. 

 

 

نتایج مسابقه شماره هفت پسران زیر 6 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

امیرحسین شیبانی

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

-

200

 

 

نتایج مسابقه شماره هفت پسران زیر 8 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

سام جاودانی

200 امتیاز

* 180 امتیاز

200 امتیاز

* 175 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

990

امیرکیان رجب زاده

190 امتیاز

200 امتیاز

175 امتیاز

190 امتیاز

* 175 امتیاز

* 0 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

935

امیرعلی کاملان

* 170 امتیاز

175 امتیاز

190 امتیاز

* 170 امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

915

حسن معین درباری

180 امتیاز

* 0 امتیاز

170 امتیاز

200 امتیاز

* 165 امتیاز

170 امتیاز

175 امتیاز

-

-

-

895

علی سینا بصیری

175 امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

180 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

-

745

حامی نجاریان

0 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

0 امتیاز

190 امتیاز

165 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

-

535

سبحان آبیار

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

170 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

345

دانیال نقد بیشی

0 امتیاز

0 امتیاز

165 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

-

165

 

 

نتایج مسابقه شماره هفت پسران زیر 10 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

برنا حافظ

* 180 امتیاز

* 190 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

970

پارسا سامانی

190 امتیاز

200 امتیاز

* 180 امتیاز

190 امتیاز

* 180 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

970

علی برملا

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

175 امتیاز

180 امتیاز

175 امتیاز

180 امتیاز

175 امتیاز

-

-

-

885

هومن صدرا سادات

200 امتیاز

180 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

-

780

محمدحسین پاسبان

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

170 امتیاز

175 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

525

طه عزیزی

0 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

-

175

محمدرضا سهرابی

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

170 امتیاز

-

-

-

170

 

 

نتایج مسابقه شماره هفت پسران زیر 12 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

احسان باغبانی

200 امتیاز

200 امتیاز

190* امتیاز

200 امتیاز

190* امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

990

مهدیار هماوران

190 امتیاز

* 0 امتیاز

170 امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

170 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

910

مهدی عابدی

175* امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

175 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

-

895

آرتین طالبی

160* امتیاز

190 امتیاز

165 امتیاز

175 امتیاز

175 امتیاز

* 0 امتیاز

165 امتیاز

-

-

-

870

علی برکیش

170 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

175 امتیاز

-

-

-

745

کسری قوام زاده

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

170 امتیاز

-

-

-

350

پارسا زارعی

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

160 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

340

پرهام رضایی

165 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

-

340

صدرا واحدی

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

200

پدرام ادیال باف

180 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

-

180

نیما نادری

155 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

-

155

 

 

 

نتایج مسابقه شماره هفت پسران زیر 14 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

حسام پارساراد

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

170 امتیاز

190 امتیاز

190 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

940

امیرمحمد ملازاده

190 امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

180 امتیاز

175 امتیاز

180 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

-

915

ارمیا گل میمی

200 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

-

800

امیرحسین محمدی

* 0 امتیاز

175 امتیاز

190 امتیاز

160 امتیاز

* 0 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

700

سینا سلسبیل

* 0 امتیاز

180 امتیاز

* 0 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

570

مسلم پارسا راد

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

200

محمدرضا شیبانی

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

-

180

امیرعباس میری نژاد

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

175

پارسا احمدپور

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

 0 امتیاز

165 امتیاز

 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

165

 

 

نتایج مسابقه شماره هفت پسران زیر 16 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

فرنام ارغیانی

* 0 امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

990

والا جهانی

* 0 امتیاز

180 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

380

عرفان ظفر

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

370

امیرمحمد بصیری

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

-

200

علی حسین پور

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

-

-

-

200

امیرعلی سهامیان

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

 

 

 

180

محمدجواد مستعلی

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

175

 

 

مدرسه شطرنج مشهد