نتایج مسابقه شماره شش پسران جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران

 

 

نتایج مسابقه شماره شش پسران زیر 6 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

امیرحسین شیبانی

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

200

 

 

نتایج مسابقه شماره شش پسران زیر 8 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

سام جاودانی

200 امتیاز

180 امتیاز

200 امتیاز

175 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

-

1145

امیرعلی کاملان

170 امتیاز

175 امتیاز

190 امتیاز

170 امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

-

1065

امیرکیان رجب زاده

190 امتیاز

200 امتیاز

175 امتیاز

190 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

930

حسن معین درباری

180 امتیاز

0 امتیاز

170 امتیاز

200 امتیاز

165 امتیاز

170 امتیاز

-

-

-

-

885

علی سینا بصیری

175 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

745

حامی نجاریان

0 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

0 امتیاز

190 امتیاز

165 امتیاز

-

-

-

-

535

سبحان آبیار

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

170 امتیاز

175 امتیاز

-

-

-

-

345

دانیال نقد بیشی

0 امتیاز

0 امتیاز

165 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

165

 

 

نتایج مسابقه شماره شش پسران زیر 10 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

برنا حافظ

180 امتیاز

190 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

1150

پارسا سامانی

190 امتیاز

200 امتیاز

180 امتیاز

190 امتیاز

180 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

-

1130

هومن صدرا سادات

200 امتیاز

180 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

780

علی برملا

0 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

180 امتیاز

175 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

-

710

محمد حسین پاسبان

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

170 امتیاز

175 امتیاز

-

-

-

-

345

طه عزیزی

0 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

175

 

نتایج مسابقه شماره شش پسران زیر 12 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

احسان باغبانی

200 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

-

1170

مهدی عابدی

175 امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

175 امتیاز

-

-

-

-

1070

آرتین طالبی

160 امتیاز

190 امتیاز

165 امتیاز

175 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

865

مهدیار هماوران

190 امتیاز

0 امتیاز

170 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

170 امتیاز

-

-

-

-

720

علی برکیش

170 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

570

پرهام رضایی

165 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

340

صدرا واحدی

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

200

پدرام ادیال باف

180 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

180

کسری قوام زاده

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

-

180

پارسا زارعی

0 امتیاز

0 امتیاز

160 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

160

نیما نادری

155 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

155

 

 

نتایج مسابقه شماره شش پسران زیر 14 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

امیرمحمد ملازاده

190 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

175 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

-

915

ارمیا گل میمی

200 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

800

حسام پارساراد

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

170 امتیاز

190 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

-

750

امیرحسین محمدی

0 امتیاز

175 امتیاز

190 امتیاز

160 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

-

-

-

-

700

سینا سلسبیل

0 امتیاز

180 امتیاز

0 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

570

محمدرضا شیبانی

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

180

امیرعباس میری نژاد

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

175

پارسا احمدپور

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

165 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

165

 

 

نتایج مسابقه شماره شش پسران زیر 16 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

فرنام ارغیانی

0 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

790

والا جهانی

0 امتیاز

180 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

-

370

امیرمحمد بصیری

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

200

علی حسین پور

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

200

عرفان ظفر

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

-

180

محمدجواد مستعلی

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

-

-

-

-

175

 

باشگاه شطرنج مشهد