نتایج مسابقه شماره پنج پسران جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران

 

 

نتایج مسابقه شماره پنج پسران زیر 6 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

امیرحسین شیبانی

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

200

 

 

نتایج مسابقه شماره پنج پسران زیر 8 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

سام جاودانی

200 امتیاز

180 امتیاز

200 امتیاز

175 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

-

955

امیرکیان رجب زاده

190 امتیاز

200 امتیاز

175 امتیاز

190 امتیاز

175 امتیاز

-

-

-

-

-

930

امیرعلی کاملان

170 امتیاز

175 امتیاز

190 امتیاز

170 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

-

-

885

حسن معین درباری

180 امتیاز

0 امتیاز

170 امتیاز

200 امتیاز

165 امتیاز

-

-

-

-

-

715

علی سینا بصیری

175 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

545

حامی نجاریان

0 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

0 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

-

-

370

سبحان آبیار

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

170 امتیاز

-

-

-

-

-

170

دانیال نقد بیشی

0 امتیاز

0 امتیاز

165 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

165

 

 

نتایج مسابقه شماره پنج پسران زیر 10 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

برنا حافظ

180 امتیاز

190 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

-

-

950

پارسا سامانی

190 امتیاز

200 امتیاز

180 امتیاز

190 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

-

-

940

هومن صدرا سادات

200 امتیاز

180 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

-

780

علی برملا

0 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

180 امتیاز

175 امتیاز

-

-

-

-

-

530

طه عزیزی

0 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

175

محمد حسین پاسبان

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

170 امتیاز

-

-

-

-

-

170

 

 

نتایج مسابقه شماره پنج پسران زیر 12 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

احسان باغبانی

200 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

-

-

980

مهدی عابدی

175 امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

-

-

895

آرتین طالبی

160 امتیاز

190 امتیاز

165 امتیاز

175 امتیاز

175 امتیاز

-

-

-

-

-

865

مهدیار هماوران

190 امتیاز

0 امتیاز

170 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

550

علی برکیش

170 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

-

370

پرهام رضایی

165 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

340

پدرام ادیال باف

180 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

180

پارسا زارعی

0 امتیاز

0 امتیاز

160 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

160

نیما نادری

155 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

155

 

 

نتایج مسابقه شماره پنج پسران زیر 14 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

ارمیا گل میمی

200 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

-

800

امیرمحمد ملازاده

190 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

175 امتیاز

-

-

-

-

-

735

حسام پارساراد

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

170 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

-

-

560

امیرحسین محمدی

0 امتیاز

175 امتیاز

190 امتیاز

160 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

525

سینا سلسبیل

0 امتیاز

180 امتیاز

0 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

370

محمدرضا شیبانی

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

-

-

180

امیرعباس میری نژاد

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

175

پارسا احمدپور

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

165 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

165

 

 

نتایج مسابقه شماره پنج پسران زیر 16 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

فرنام ارغیانی

0 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

-

590

امیرمحمد بصیری

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

200

علی حسین پور

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

200

والا جهانی

0 امتیاز

180 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

180

 

 

مدرسه شطرنج مشهد