نتایج مسابقه شماره چهار پسران جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران

 

 

نتایج مسابقه شماره چهار پسران زیر 8 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

سام جاودانی

200 امتیاز

180 امتیاز

200 امتیاز

175 امتیاز

-

-

-

-

-

-

755

امیرکیان رجب زاده

190 امتیاز

200 امتیاز

175 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

-

-

-

755

امیرعلی کاملان

170 امتیاز

175 امتیاز

190 امتیاز

170 امتیاز

-

-

-

-

-

-

705

حسن معین درباری

180 امتیاز

0 امتیاز

170 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

-

-

550

علی سینا بصیری

175 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

-

-

-

545

حامی نجاریان

0 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

180

دانیال نقد بیشی

0 امتیاز

0 امتیاز

165 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

165

 

 

نتایج مسابقه شماره چهار پسران زیر 10 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

پارسا سامانی

190 امتیاز

200 امتیاز

180 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

-

-

-

760

برنا حافظ

180 امتیاز

190 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

-

-

760

هومن صدرا سادات

200 امتیاز

180 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

580

علی برملا

0 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

180 امتیاز

 

 

 

 

 

 

355

طه عزیزی

0 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

175

 

 

نتایج مسابقه شماره چهار پسران زیر 12 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

احسان باغبانی

200 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

-

-

790

مهدی عابدی

175 امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

-

-

-

715

آرتین طالبی

160 امتیاز

190 امتیاز

165 امتیاز

175 امتیاز

-

-

-

-

-

-

690

مهدیار هماوران

190 امتیاز

0 امتیاز

170 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

-

-

-

550

علی برکیش

170 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

370

پرهام رضایی

165 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

340

پدرام ادیال باف

180 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

180

پارسا زارعی

0 امتیاز

0 امتیاز

160 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

160

نیما نادری

155 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

155

 

 

نتایج مسابقه شماره چهار پسران زیر 14 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

ارمیا گل میمی

200 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

-

-

600

امیرمحمد ملازاده

190 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

-

-

-

560

امیرحسین محمدی

0 امتیاز

175 امتیاز

190 امتیاز

160 امتیاز

-

-

-

-

-

-

525

حسام پارساراد

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

170 امتیاز

-

-

-

-

-

-

370

سینا سلسبیل

0 امتیاز

180 امتیاز

0 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

-

-

-

370

امیرعباس میری نژاد

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

-

-

-

-

-

-

175

پارسا احمدپور

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

165 امتیاز

-

-

-

-

-

-

165

 

 

نتایج مسابقه شماره چهار پسران زیر 16 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

فرنام ارغیانی

0 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

-

-

390

امیرمحمد بصیری

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

200

علی حسین پور

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

200

والا جهانی

0 امتیاز

180 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

180

 

باشگاه شطرنج ایران- مدرسه شطرنج مشهد