نتایج مسابقه شماره چهار دختران جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران

 

 

نتایج مسابقه شماره چهار دختران زیر 6 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

مهسا رجب زاده

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

200

اسما حسن پور

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

-

-

200

 

 

نتایج مسابقه شماره چهار دختران زیر 8 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

پرارین ادیال باف

200 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

-

-

-

780

هلیا شریف

190 امتیاز

190 امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

-

-

-

740

باران برادران

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

-

-

400

 

 

نتایج مسابقه شماره چهار دختران زیر 10 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

غزل نصیری

190 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

-

-

790

آرنیکا مهربانی

200 امتیاز

0 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

390

درسا بیات

180 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

180

 

 

نتایج مسابقه شماره چهار دختران زیر 12 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

هستی شریف

190 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

-

-

780

ثمین سرگزی

200 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

400

زهرا سپهری کیا

0 امتیاز

180 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

370

 

 

نتایج مسابقه شماره چهار دختران زیر 14 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

هلنا قربانی

200 امتیاز

200 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

575

النا کامران نیا

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

-

-

-

390

هلیا کامران نیا

0 امتیاز

0 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

-

-

390

نرگس محمد بیگی

0 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

-

-

-

-

-

-

365

ستایش ربانی

0 امتیاز

0 امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

-

-

-

360

شمیم رجب زاده

0 امتیاز

0 امتیاز

170 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

170

ثنا علیزاده

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

170 امتیاز

-

-

-

-

-

-

170

 

 

نتایج مسابقه شماره چهار دختران زیر 16 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

محیا موید

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

-

-

400

بهار ضیا

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

200

 

باشگاه شطرنج مشهد