نتایج مسابقه شماره دو پسران جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران

 

 

نتایج مسابقه شماره دو پسران زیر 8 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

امیرکیان رجب زاده

190 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

390

سام جاودانی

200 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

380

علی سینا بصیری

175 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

365

امیرعلی کاملان

170 امتیاز

175 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

345

حسن معین درباری

180 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

180

 


نتایج مسابقه شماره دو پسران زیر 10 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

پارسا سامانی

190 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

390

هومن صدرا سادات

200 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

380

برنا حافظ

180 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

370

طه عزیزی

0 امتیاز

175 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

175

 


نتایج مسابقه شماره دو پسران زیر 12 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

احسان باغبانی

200 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

400

مهدی عابدی

175 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

355

آرتین طالبی

160 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

350

مهدیار هماوران

190 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

190

پدرام ادیال باف

180 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

180

علی برکیش

170 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

170

پرهام رضایی

165 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

165

نیما نادری

155 امتیاز

0 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

155

 


نتایج مسابقه شماره دو پسران زیر 14 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

ارمیا گل میمی

200 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

400

امیرمحمد ملازاده

190 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

380

سینا سلسبیل

0 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

180

امیرحسین محمدی

0 امتیاز

175 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

175

 


نتایج مسابقه شماره دو پسران زیر 16 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

امیرمحمد بصیری

0 امتیاز

200 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

200

فرنام ارغیانی

0 امتیاز

190 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

190

والا جهانی

0 امتیاز

180 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

180

 

 

باشگاه شطرنج مشهد- مدرسه تخصصی شطرنج