نتایج مسابقه شماره ده دختران جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران

 

دقت شود که جمع کل امتیازها با توجه به 5 تا از بهترین بازی ها محاسبه شده است. بنابراین امتیازات ستاره دار در محاسبه جمع امتیاز  کل در نظر گرفته نشده است. 

 

 

نتایج مسابقه شماره ده دختران زیر 6 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

مهسا رجب زاده

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

1000

اسما حسن پور

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

970

 

 

نتایج مسابقه شماره ده دختران زیر 8 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

باران برادران

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

190* امتیاز

200 امتیاز

190* امتیاز

200 امتیاز

190* امتیاز

190 امتیاز

990

پرارین ادیال باف

200 امتیاز

200 امتیاز

190* امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

180* امتیاز

* 0 امتیاز

190* امتیاز

200 امتیاز

180* امتیاز

990

هلیا شریف

190 امتیاز

190 امتیاز

180* امتیاز

180* امتیاز

180* امتیاز

190 امتیاز

180* امتیاز

180* امتیاز

180 امتیاز

200 امتیاز

950

آناشید شاه تقی

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

200

 

 

نتایج مسابقه شماره ده دختران زیر 10 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

غزل نصیری

190* امتیاز

200* امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

190* امتیاز

200 امتیاز

180* امتیاز

200 امتیاز

190* امتیاز

1000

آرنیکا مهربانی

200 امتیاز

* 0 امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

180* امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

180 امتیاز

200 امتیاز

970

ثنا ثقة الاسلامی

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

190 امتیاز

180 امتیاز

950

حدیثه ارژنگ

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

175 امتیاز

175 امتیاز

* 0 امتیاز

350

یاسمین شوقی

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

190

درسا بیات

180 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

180

 

 

نتایج مسابقه شماره ده دختران زیر 12 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

هستی شریف

190* امتیاز

190* امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

190* امتیاز

200* امتیاز

190* امتیاز

200 امتیاز

1000

ثمین سرگزی

200 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

190* امتیاز

200 امتیاز

190 امتیاز

200 امتیاز

190* امتیاز

990

زهرا سپهری کیا

* 0 امتیاز

180 امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

180 امتیاز

* 0 امتیاز

180 امتیاز

* 0 امتیاز

180 امتیاز

910

 

 

نتایج مسابقه شماره ده دختران زیر 14 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

النا کامران نیا

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

200* امتیاز

190* امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

1000

هلیا کامران نیا

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

190* امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

190* امتیاز

190 امتیاز

190 امتیاز

190 امتیاز

190 امتیاز

960

هلنا قربانی

200 امتیاز

200 امتیاز

175 امتیاز

* 0 امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

175* امتیاز

* 0 امتیاز

175* امتیاز

180 امتیاز

945

ستایش ربانی

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

180* امتیاز

180 امتیاز

200 امتیاز

180 امتیاز

* 170 امتیاز

180 امتیاز

180 امتیاز

175* امتیاز

920

شمیم رجب زاده

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

170 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

180 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

170 امتیاز

695

نرگس محمد بیگی

0 امتیاز

190 امتیاز

0 امتیاز

175 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

365

ثنا علیزاده

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

0 امتیاز

170 امتیاز

0 امتیاز

170 امتیاز

0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

340

 

 

نتایج مسابقه شماره ده دختران زیر 16 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

بهار ضیا

* 0 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

200 امتیاز

190* امتیاز

1000

محیا موید

* 0 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

* 0 امتیاز

190 امتیاز

* 0 امتیاز

200 امتیاز

990

 

 

مدرسه شطرنج مشهد