نتایج مسابقه شماره یک پسران جام اندیشمندان باشگاه شطرنج ایران

 


نتایج مسابقه شماره یک پسران زیر 8 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

سام جاودانی

200 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

امیر کیان رجب زاده

190 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190

حسن معین درباری

180 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180

علی سینا بصیری

175 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

175

امیرعلی کاملان

170 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170

 

 

نتایج مسابقه شماره یک پسران زیر 10 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

هومن صدرا سادات

200 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

پارسا سامانی

190 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190

برنا حافظ

180 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180

 

 

نتایج مسابقه شماره یک پسران زیر 12 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

احسان باغبانی

200 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

مهدیار هماوران

190 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190

پدرام ادیال باف

180 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180

مهدی عابدی

175 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

175

علی برکیش

170 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170

پرهام رضایی

165 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

165

آرتین طالبی

160 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160

نیما نادری

155 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

155

 

 

نتایج مسابقه شماره یک پسران زیر 14 سال

نام و نام خانوادگی

دور اول

98/09/26

 

دور دوم

98/09/28

دور سوم

98/10/03

دور چهارم

98/10/05

دور پنجم

98/10/10

دور ششم

98/10/12

دور هفتم

98/10/17

 

دور هشتم

98/10/19

دور نهم

98/10/24

دور دهم

98/10/26

 

جمع کل امتیاز

ارمیا گل میمی

200 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

امیرمحمد ملازاده

190 امتیاز

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190

 

 

باشگاه شطرنج ایران- مدرسه تخصصی شطرنج