مسابقه جام اندیشمندان باشگاه شطرنج مشهد

 

                                                                                         

                                                                                                     زمان ثبت نام فرا نرسیده است.