برگزاری مسابقات جام اندیشمندان شطرنج

 

 

نتایج نهایی دختران جام اندیشمندان

نتایج نهایی پسران جام اندیشمندان

 

 

 

لینک ثبت نام اینترنتی مسابقات:

 

مسابقه شماره 1 : سه شنبه  98/09/26  ساعت 16:45

مسابقه شماره 2 : پنجشنبه 98/09/28  ساعت 16:45

مسابقه شماره 3 : سه شنبه 98/10/03 ساعت 16:45

مسابقه شماره 4 : پنجشنبه 98/10/05 ساعت16:45

مسابقه شماره 5 : سه شنبه 98/10/10 ساعت 16:45

مسابقه شماره 6 : پنجشنبه 98/10/12 ساعت 16:45

مسابقه شماره 7 : سه شنبه 98/10/17 ساعت 16:45

مسابقه شماره 8 : پنجشنبه 98/10/19 ساعت 16:45

مسابقه شماره 9 : سه شنبه 98/10/24 ساعت 16:45

مسابقه شماره 10: پنجشنبه 98/10/26 ساعت 16:45

 

نتایج مسابقات جام اندیشمندان به شرح زیر است: ( برای مشاهده نتایج روی لینک مربوطه کلیک کنید)

 

 

نتایج مسابقه شماره 1 دختران در تاریخ سه شنبه 98/09/26 

 

نتایج مسابقه شماره 1 پسران در تاریخ سه شنبه 98/09/26 

 

نتایج مسابقه شماره 2 دختران در تاریخ پنجشنبه 98/09/28 

 

نتایج مسابقه شماره 2 پسران در تاریخ پنجشنبه 98/09/28 

 

نتایج مسابقه شماره 3 دختران در تاریخ سه شنبه 98/10/03 

 

نتایج مسابقه شماره 3 پسران در تاریخ سه شنبه 98/10/03

 

 

نتایج مسابقه شماره 4 دختران در تاریخ پنجشنبه 98/10/05 

 

نتایج مسابقه شماره 4 پسران در تاریخ پنجشنبه 98/10/05

 

نتایج مسابقه شماره 5 دختران در تاریخ سه شنبه 98/10/10 

 

نتایج مسابقه شماره 5 پسران در تاریخ سه شنبه  98/10/10 

 

 

نتایج مسابقه شماره 6 دختران در تاریخ پنجشنبه 98/10/12 

 

نتایج مسابقه شماره 6 پسران در تاریخ پنجشنبه 98/10/12 

 

نتایج مسابقه شماره 7 دختران در تاریخ سه شنبه 98/10/17 

 

نتایج مسابقه شماره 7 پسران در تاریخ سه شنبه 98/10/17

 

 

نتایج مسابقه شماره 8 دختران در تاریخ پنجشنبه 98/10/19 

 

نتایج مسابقه شماره 8 پسران در تاریخ پنجشنبه 98/10/19

 

نتایج مسابقه شماره 9 دختران در تاریخ سه شنبه 98/10/24 

 

نتایج مسابقه شماره 9 پسران در تاریخ سه شنبه 98/10/24 

 

 

نتایج مسابقه شماره 10 دختران در  پنجشنبه 98/10/26 

 

نتایج مسابقه شماره 10 پسران در  پنجشنبه 98/10/26