گشایش و دفاع راگوزین در مبحث شروع بازی شطرنج

 

این دفاع جزو یکی از شروع بازی های بسته در شطرنج محسوب می شود. 

                 1.d4         d5    

                      2.c4         e6         

   Nf6            3.Nf3 

               4.Nc3

سیاه به جای4...c5

می تواند روش راگوزین را انتخاب کند.

 

 

ایده اصلی این حرکت آن است که بعد از معاوضه ی dxc4 و بازگشت فیل b4 به خانه d6 پیشروی e5 را آماده سازد.

زمانی را که در نتیجه دو بار بازی فیل شاه (Bb4 سپس Bd6)  به هدر می دهد برای او نتیجه بدی به بار نمی آورد چون تقریباً در تمام حالا سفید مجبور است e3 بازی کند و به این ترتیب فیل وزیر خود را حبس کند.

سیاه برای نظارت بر خانه ی e5 غالباً اسب وزیر را در خانه c6گسترش می دهد.

بعضی از استادان شطرنج گمان کرده اند که با حرکت 5.Qa4+ می توان این روش دفاعی را رد کرد زیرا سیاه به اجرای 5...Nc6 ناگریز می شود و در نتیجه راه پیاده c7 را می بندد اما این کیش برای سفید در واقع وقت تلف کردن زمان است. اینک چند مثال : 

الف) 6.B.g5     h6!       7.Bxf6    Qxf6

8.Ne5     O-O       9.Nxc6    Bxc3+   

     10.bxc3        Bd7!

و وضع سیاه بسیار خوب است.

سیاه در ششمین حرکت همچنین می تواند بازی را به روش مناسب زیر ادامه بدهد: 

                                5.Qa4+    Nc6
الف) 6.Bg5       h6!   
7.Bxf6      Qxf6  
8.Ne5       O-O  
9.Nxc6     Bxc3+
10.bxc3       Bd7!
          
و وضع سیاه بسیار خوب است.

سیاه در ششمین حرکت  همچنین می تواند بازی را به روش مناسب زیر ادامه بدهد: 

6. ...       dxc4
    7.e3       Qd5!

8.Bxf6    gxf6

9.Nd2     Bxc3

10.bxc3      b5

11.Qc2            

سفید در نظر دارد از این پس با 12.Be2 سپس 13.Bf3 و یا  12.a4به بازی ادامه دهد اما ...

11. ...          Bb7!

بازی کند با جواب ساده ی12.a4 اکنون اگر سفید 12...a6 رو به رو می شود.

12.Be2    Qxg2                 13.Bf3      Nxd4!

حالا اگر سفید 14.cxd4  بازی کند سیاه با 14...Bxf3  جواب می دهد و بعد از 14.Bxg2  حرکات 14...Nxc2+ سپس 15...Bxg2‌را انجام دهد.

با قبول آنکه راه بالا تاکتیک های پیچیده ای دارد. مع الوصف قربانی  پیاده ی c4 مشکوک به نظر می رسد.

 6.Ne5 ب)

6. ...        Bd7

7.Nxd7     Qxd7

این ادامه را قبلاً در سال 1925 آلخین در برابر کٰل بازی کرده است.

     8.e3

8.a3   Bxc3+   9.bxc3    o-o     10.e3    a6

11.Be2   b5!     12.cxb5       axb5       13.Qxb5    Rf   b8  

14.Qd3     Na5       15.o-o     Qc6     16.Qc2

 

و حالا سیاه به جای      16...Rb3    که در بازی تولوش-سوکولسکی لینگراد، سال 1938 انجام شده است باید حرکت 
16...Ne4!      را انجام دهد. وضع بازی سیاه و ابتکار عمل او کمبود پیاده را جبران می کند.

8...e5!

این حرکا ایده اساسی سیاه است.

9.a3        exd4           10.axb4     dxc3                11.bxc3      o-o    
12.Be2      dxc4            13.o-o    
13.Bxc4     Qg4    الخ

13... a6             14.Qc2

سیاه برتری دارد.

این راه بازی گاهی اوقات به وضع های مشابه دفاع نیمزویچ  کشیده می شود و برای سفید دو فیل باقی می ماند اما سیاه نباید از این جهت ترسی داشته باشد.

9.dxe5     


9...d4!

این حرکت را آلخین توصیه کرده است.