پوئن شکنی چیست؟

هنگامی که در پایان یک مسابقه شطرنج امتیاز ۲ یا چند بازیکن برابر باشد برای تعیین رتبه های آنان از روش های مختلفی استفاده میشود که آنها را پوئن شکنی می نامند.

انواع پوئن شکنی

 پوئن شکنی ممکن است بر اساس معیارهای مختلفی انجام شود مثلا بر اساس نتایج خود بازیکن یا نتایج حریفان او یا ریتینگ یا معیارهای دیگر. در پایین به بعضی از روشهای متداول از شکستن امتیاز به صورت خلاصه وار اشاره میشود:

۱- پوئن شکنی پیشرفته advance

این نوع شکستن امتیاز مبتنی بر نتایج خود بازیکن است در این روش امتیاز بازیکن در پایان هر دور را با هم جمع میکنیم بازیکنی که مجموعش بالاتر باشد برنده خواهد بود.

۲- پوئن شکنی بوخ هولتز

عبارتست از محاسبه مجموع امتیازات نهایی همه حریفان هر بازیکن.

۳- بوخ هولتز متوسط ۱

عبارتست از اعمال همان روش بوخ هولتز معمولی با حذف بهترین و بدترین نتایج حریفان.

۴- بوخ هولتز متوسط ۲

عبارتست از همان روش بوخ هولتز معمولی با حذف دو نتیجه بدتر و دو امتیاز بهتر حریفان.

در پوئن شکنی بوخ هولتز اگر بازیکنی به هر دلیل جدول مسابقات را ترک کند هنگام محاسبه امتیاز او برای حریفانش به ازای هر دور عدم شرکت نیم امتیاز در نظر گرفته میشود.

پوئن شکنی چیست

۵- بوخ هولتز قطع شده ۱

این روش عبارتست از از اعمال همان روش بوخ هولتز معمولی با حذف امتیاز حریفی که بدترین نتیجه را کسب کرده است.

۶- بوخ هولتز قطع شده ۲

عبارتست از همان روش بوخ هولتز معمولی با حذف دو نتیجه ضعیفترین حریفان.

۷- روش برگر

این نوع نیز عبارتست از مجموعه امتیاز حریفانی که بازیکن بر آنها پیروز شده و نصف امتیاز حریفانی که بازیکن با آنها به نتیجه مساوی رسیده است برای باخت های بازیکن امتیازی منظور نمی شود.

روشهای پیشرفته و بوخ هولتز فقط در مسابقات سویسی استفاده میشود.

در مسابقات دوره ای یا از روش برگر استفاده می شود یا نتیجه رویارویی مستقیم دو بازیکن را ملاک قرار می دهند.

۸- تعداد بردها

گاهی برای تشویق بازیکنان برای کسب پیروزی و اجتناب از تساوی های توافقی شکستن امتیاز را براساس تعداد بردهای بازیکن اعمال میکنند. یک روش مشابه دیگر هنگامیست که برای هر برد سه امتیاز برای مساوی یک امتیاز و برای باخت صفر امتیاز در نظر میگیرند.

۹- روش کاشدان

در این روش به ازای هر برد ۴ امتیاز هر مساوی دو امتیاز و هر باخت یک امتیاز به بازیکن اختصاص پیدا میکند. بردهایی که بدون انجام مسابقه حاصل شده باشد معادل دو امتیاز خواهد بود.

۱۰- بر اساس ریتینگ

در پوئن شکنی بر اساس ریتینگ شطرنج، میانگین ریتینگ همه حریفان هر بازیکن محاسبه می شود و هر بازیکنی که میانگین ریتینگ حریفانش بالاتر باشد برنده پوئن شکنی خواهد بود.

۱۱- پوئن شکنی کویا

در این روش آن دسته از حریفانی که حداقل ۵۰% امتیازات ممکن را کسب نکرده باشند از محاسبه کنار گذاشته میشوند، سپس مجموع امتیازات بازیکن در برابر سایر حریفان محاسبه خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا