1400/05/16 نویسنده : amir miri
1171 0 0

آموزش آنلاین شطرنج با نرم افزار ویژه ویژه

در آموزش آنلاین با نرم افزار ویژه صفحه و مهره های شطرنج بصورت نمایشی در اختیار استاد و هنرجو قرار دارد که از آن طریق نیز آنها با هم ارتباط دارند، یعنی مجموعه حرکاتی که استاد روی صفحه شطرنج اعمال می کند ...