مرحله نهایی حذفی:گروه A مرحله مقدماتی:


گروه B مرحله مقدماتی: