مسابقات رده سنی در باشگاه شطرنج ایران

رده سنی زیر 10 سال ( پسران ) ویژه

اولین دوره این مسابقه روز پنجشنبه 95/8/27 برگزارشد.

رده سنی زیر 8 سال (پسران) ویژه

دومین دوره مسابقه جام مهربانی دوشنبه 95/9/8 برگزار شد.