اخبار باشگاه شطرنج ایران

کسب مقام نائب قهرمانی در مسابقات متوسطه ناحیه ۳ مشهد ویژه

تقدیر و تشکر از هنرجویان پرتلاش باشگاه شطرنج ایران 🌺ثمین خراسانی 🌷مبینا اورعی 🌹پانته آ خدادادی 🌸دنیا جوادی

کسب مقام قهرمانی در مسابقات متوسطه ناحیه ۳ مشهد ویژه

تقدیر و تشکر از هنرجویان پرتلاش باشگاه شطرنج ایران 🌹کیمیا انوری 🌸مهتا توکلی 🌺سعیده دهقانی

کسب مقام نائب قهرمانی انفرادی در مسابقات متوسطه ناحیه ۳ مشهد ویژه

تقدیر و تشکر از هنرجوی تکنیکی باشگاه شطرنج ایران 🌺 ثمین خراسانی عزیز

کسب مقام سوم تیمی در مسابقات ناحیه ۳ مشهد ویژه

تقدیر و تشکر از هنرجویان پرتلاش باشگاه شطرنج ایران 🌺سوفیا کارخانه چین 🌸آتنا ارامش 🌹سبا برادران 🌷سارینا اسماعیل زاده

کسب مقام قهرمانی تیمی مسابقات آموزش و پرورش ناحیه ۳ مشهد ویژه

تقدیر و تشکر از قهرمانان پر تلاش باشگاه شطرنج ایران 🌺هلیا کامران نیا 🌸النا کامران نیا 🌹هلنا انضباطی 🌷هستی خالقی

کسب مقام سوم انفرادی در مسابقات ابتدایی ناحیه ۳ آموزش و پروش مشهد ویژه

تقدیر و تشکر از هنرجوی باهوش باشگاه شطرنج ایران 🌸🌸النا کامران نیا

کسب مقام دوم انفرادی در مسابقات ابتدایی ناحیه ۳ آموزش و پرورش مشهد ویژه

تقدیر و تشکر از هنرجوی خوش فکر باشگاه شطرنج ایران 🌺🌺هلیا کامران نیا

کسب مقام دوم تیمی در مسابقات ناحیه4 آموزش و پرورش ویژه

تقدیر و تشکر از هنرجوی خوش فکر باشگاه شطرنج ایران 🌸🌸ملیکا صفایی عزیز

کسب مقام سوم تیمی در مسابقات ناحیه 4 آموزش و پرورش ویژه

تقدیر و تشکر از هنرجوی باهوش باشگاه شطرنج ایران 🌺🌺 آوا هاشمی عزیز

کسب مقام‌ دوم تیمی در مسابقات ناحیه ۳ آموزش پرورش ویژه

تقدیر و تشکر از هنرجویان پر تلاش باشگاه شطرنج ایران 🌺آلا طوسی 🌸ملیکا مقربیان 🌹هستی شریف مشهدی