گامبی ها که به منظور امکان هجوم بر مواضع حریف بازی می شوند.، طبعاً با قربانی یک یا چند پیاده (و در موارد استثنایی یک سوار) همراه هستند. به تدریج،این نکته مسلم شده است که گامبی ها عموماً بعد از   1.e4e5   اجرا می شوند.

گامبی ها دارای سه وجه مشترک هستند:

1- حمله هدایت شده بر آسیب پذیرترین پیاده سیاه یعنی خانه f7
2- اگر سیاه بخواهد، نیروی بدست آمده را حفظ کند،باید تاخیر در کار گسترش قوای خود را متحمل شود.
3- بهترین روش مقابله با یک گامبی، پذیرفتن قربانی و سپس متمرکز ساختن ذهن بر روی تسریع در امر گسترش قوا و توجه به لزوم پس دادن به موقع نیروی بدست آمده است. از آن طرف، سیاه مخصوصاً باید جستجوگر اجرای هرچه زودتر حرکن    d5...     باشد.

جبرانی که سفید، در بهترین حالات برای پیاده قربانی شده دارد، تسلط بر مرکز و در بعضی موارد، گسترش خیلی سریع و یا بسیار موثر سوارهاست.

بیرون از این ایده های اساسی، دلایل است استراتژیک چیز بیشتری به ما نمی آموزند. آنچه که باقی می ماند مسائل تاکتیکی و کاربرد تدریجی آن ها است . هرچند هر گامبی، چه در حمله و چه در دفاع ، ایده های خاص خود را دارد.
در عمل سودمند است که سفید از خود سوال کند،آیا حمله ای که به آن مبادرت کرده است می تواند به قدر کافی موجب برتری او در ازای نیروی از دست رفته باشد؟ 
در پایان این مبحث لازم است خاطرنشان شود که اگر امروزه گامبی ها در مسابقات مهم دیده نمی شوند، بیشتر به دلیل آن است که بعد از دوران آندرسن و مورفی، تکنیک تدافعی سیاه ، یه طور چشمگیری بهبود یافته است.گامبی وزیر : (Queen's Gambit – D06)


آموزش گامبی اسکاتلندی 

 

آموزش گامبی دانمارکی 

 

آموزش گامبی اوانس

 

آموزش گامبی شاه

 


این صفحه در حال بروز رسانی است.