این شروع بازی در طول یک قرن و حتی بیشتر، زیاد بازی می شد. در آن زمان سفید قصد داشت به بهانه قربانی یک پیاده و گاه یک سوار مرکز را متصرف شود، سوارهای خود را سریعاً گسترش دهد، خطوط بازی را برای هجوم به شاه رقیب بگشاید و آن را مات کند. از سوی دیگر تجربه سیاه چنین تکلیف می کند که گامبی رابپذیرد و سپس به موقع پیاده را پس بدهد. این گشایش که بازی های زنده و سرگرم کننده به وجود می آورد، برای مدتی مدید، رواج . مقبولیت عامه داشته است.

نخستین بررسی های این بازی از مولفین قرن شانزدهم است که عموماًمختصر و سطحی و به ویژه اهمیت آن اندک بوده است. هر بازیکن می توانست به قدرت تخیل و نیروی تاکتیک خود اعتماد کند. اما امروزه برای آنکه این گونه بازی ره به خصوص با مهره های سیاه بازی کنیم ، لازم است راه های زیادی را فرا بگیریم.

اینک به شرح شاخه های گوناگون این گامبی مبادرت می شود که صرفا جنبه استراتژیک این گشایش را روشن می سازد. 

 

1.e4      e5          2.f4

 

سفید با این حرکت یک پیاده قربانی می دهد تا بر مرکز تسلط پیدا کند، گسترش بهتری داشته باشد و پس از قلعه رفتن و گشودن ستون f  با رخ خود بر پیاده f7  فشار آورد.

عیب این گشایش، تضعیف قطر   a7-g1  و مسئله امنیت شاه سفید است یک فیل سیاه که در خانه c5  جای بگیرد، گاهی قادر است، سفید را از قلعه رفتن از دارد. در عین حال چون قطر e1-h4 هم باز است، سفید باید همیشه مراقب کیشی باشد که ممکن است توسط وزیر سیاه از خانه  h4  داده شود. سیاه می تواند بین پذیرفتن و نپذیرفتن گامبی یکی را انتخاب کند.

اول- سیاه گامبی را می پذیرد:

2. ...     exf4