حل مسئله های شطرنج

در این بخش باشگاه شطرنج ایران در نظر دارد، با حل مینیاتورهای دو حرکتی (حداکثر با هفت مهره) به شطرنجبازان جوان کمک کند تا قوه تخیل و دید خود را پرورش دهند. و بتوانند به راحتی حل مسئله های شطرنج را انجام دهند.

شاگردان باید به تفکر منظم خو بگیرند. راه حل را باید به طور ذهنی پیدا کرد. برای برگزاری مسابقه و ایجاد رقابت باید مجموعه ای از مسئله های شطرنج ( و مجموعه ای از ترکیب ها ) را در اختیار داشت.

در آشنا کردن شاگردان با آخر بازی های مختلف، برای ارتقا سطح آنها می توان از بررسی های مختلف استفاده کرد.

مسئله شطرنج عبارت است از پوزیسیونی که به عمد ساخته شده است و در آن سفید شروع و در تعداد حرکات معینی مات می کند. حرکت اول باید منحصر به فرد باشد و چندان واضح و بدیهی نیز 

نباشد(کیش،گرفتن،تسخیر خانه های نزدیک به شاه سیاه، ارزش حرکت کلیدی را کاهش می دهد). در طراحی مسئله باید حداکثر صرفه جویی در استفاده از سوارها و پیاده ها صورت گیرد.

حرکت کلیدی ممکن است تهدید مات یا ایجاد وضعیت “تسوگتسوانگ” باشد. براساس این فرض، دو نوع مسئله وجود دارد:

با تهدید یا با تسوگتسوانگ.

مثال 1.

مات در دو حرکت.

چون سیاه حرکت های دفاعی زیادی را در اختیار دارد، واضح است که حرکت کلیدی باید تهدید آمیز باشد.

1.Bf5

با تهدید 2.Ng6# و 2.Qf7# . پس از 1…Bxf5 فیل راه رخ را می بندد و هدف 2.Qf7# تحقق می یابد;

در صورت 1…Rxf5، رخ راه فیل را می بندد و امکان  2.Ng6# پدید می آید.

مثال 2.

مسئله با تسوگتسوانگ

مات در دو حرکت

در این حالت، امکان های حرکت های سیاه محدود است. سفید باید مراقب پاسخ 1…Rxb7 باشد.

حرکت کلیدی 1.Qh8 با تهدید مات همراه نیست، اما سیاه در تسوگتسوانگ قرار می گیرد.

1…Kxb7 (جلب)  2.Qc8#.

1…Rxb7 (اختناق) 2.Qa1#.

در صورت 1…Ra8 ، سفید با 2.Qxa8# مات می کند.

مثال 3.

مسئله تفریحی مشهور به”قفس آهنین تیمور لنگ”، از ک.یانیش.

دراین مسئله، ایده ” اختناق” بارها رخ می نماید.

1.f3+  gxf3   2.exd3+   cxd3   3.Bf5+  exf5   4.Rd4+  cxd4

5.a8B+   Bd5    6.Re6+   7.Bxd5+  exd5   8.Nf6+  gxf6  9.Qe5+  fxe5

10.Ng5#. 

تکلیف

ا.کوک.

مات در دو حرکت.

1.Qe8

س.لوید.

مات در دو حرکت.

1.Re1.

علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند.

فرانسوی                         انگلیسی

وزیر       Q                                      D

شاه  K                                       R

رخ    R                                       T

اسب N                                    C

فیلB                                     F   

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد

دکمه بازگشت به بالا