وسط بازی شطرنج توسط مدرسه شطرنج

اِسویدلر-تیموفیف

قهرمانی روسیه،مسکو۲۰۰۹

 

سفید یک تفاوت کامل جلوست و درواقع امکان پیروزی را دارد، اما در عمل و در چنین وضعیت هایی به راحتی میتوان به بی راهه رفت. اسویدلر نمایش خوبی از شیوه صحیح را ارائه می دهد. رخ ها نیازمند ستون هایی باز برای رسیدن به حداکثر فعالیتشان هستند.درحال حاضر چنین ستون هایی وجود ندارد، بنابراین یکی از هدف های سفید ایجاد یکی از آن هاست. توجه کنید که سیاه هم جبران های موضعی چندی در اختیار دارد که به شکل فیلی فعال و اسبی امن در مرکز جلوه می کند. یک اشتباه رایج بازیکنانی که کمیت جلو هستند، این است که وقت را تلف نمی کنند و گمان می برند که وضعیت خود به خود به برد منتهی می شود. اگر سیاه زمان کافی در اختیار داشت، میتوانست بازی متقابلی را با پیشروی پیاده های جناح وزیر شکل دهد، برای مثال  c5…     و    Rc8…  و    b5…    می توانست کار سفید را دشوارتر نماید. بنابراین سفید بایستی بدون تاخیر و بدون استقبال از ریسک های غیر ضروری، در جستجوی راهی برای بهبود بازی فعالانه رخ هایش باشد.    ۲۰.f4!    این حرکت از پیاده زیر ضرب h دفاع می کند و همزمان آماده بازکردن یک ستون با f5  می شود. توجه کنید که ادامه        h5    ۲۰.g5?      اشتباه است زیرا اگر سیاه کار را با  g6…  دنبال کند، در آن صورت ساختار پیاده ای جناح شاه کاملاً بلوکه می شود. و سفید قادر نخواهد بود تا ستونی را برای رخ هایش باز نماید.

۲۰….Rd8           ۲۱.Rdf1

ادامه ساده تر 

۲۱…c5         ۲۲.f5

تهدید موجود 
۲۳.f5      fxe6     fxe6      ۲۴.g5    h5       ۲۵.g6
است  و بنابراین سیاه ناچار است تا اقداناتی انجام دهد
۲۲…Nb4       ۲۳.Bxb4          cxb4


image

۲۴.Qf2

یک استراتژی الگووار دیگر هنگامی که کمیت پیش هستید ، بازی برای تعویض است. پس از    
۲۴….Qxf2        ۲۵.Rxf2     Rxd3     ۲۶Rd1
رخ ها نیز تعویض شده اند و حالا رخ دیگر سفید از طریق ستون c با تاثیر مرگبار نفوذ خواهد کرد

با اینکه تعویض در e6 بد نیست، اما سفید باز هم حرکت قوی تری می یابد . تاخیر در تعویض، به سفید امکان گزینش حرکت جدید f6 و شکافت مواضع شاه سیاه را می دهد.

۲۵…b3     ۲۶.Kb1 
   برای اینکه پاسخ 
۲۶…bxa2+    را باید
۲۷.Ka1
بدهد و شاه را صحیح و سالم در گوشه صفحه مخفی نماید
۲۶…Qb4     ۲۷.a3     Qb5     ۲۸.Rd1
ادامه
۲۸.fxe6       fxe6       ۲۹.Rg3
رخ را در ستون باز f حفظ می کرد و آماده شکافت جناح شاه سیاه با g5-g6 می شد. با وجو این، شیئه اسویدلر هم کاملاً مناسب است.

دکمه بازگشت به بالا