»» آموزش آچمزی(بخش اول)

»» آموزش آچمزی (بخش دوم)

»» آموزش حمله دوگانه (دوجانبه)

»» آموزش حمله برخاست

»» آموزش کیش برخاست

»» آموزش کیش دوگانه

—————————————-

»» آموزش ترکیب در شطرنج

»» آموزش قربانی فیل در h2)h7)؛ هدیه یونانی

»» آموزش ترکیب های اسب (بخش اول)

»» آموزش ترکیب های اسب (بخش دوم)

»» آموزش ترکیب های پیاده (بخش اول)

»» آموزش ترکیب های پیاده (بخش دوم)

»» آموزش ترکیب با سوارهای سنگین (بخش اول)

»» آموزش ترکیب با سوارهای سنگین (بخش دوم)

»» آموزش ترکیب های نمونه وار،براساس هماهنگی سوارها(بخش اول)

»» آموزش ترکیب های نمونه وار،براساس هماهنگی سوارها(بخش دوم)

—————————————-

»» آموزش ترکیب با موضوع “جلب”

»» آموزش ترکیب با موضوع “اختناق”

»» آموزش ترکیب با موضوع “انحراف”

»» آموزش ترکیب برای “تخلیه خانه”

»» آموزش ترکیب برای “گشودن راه”

»» آموزش ترکیب با موضوع”قطع ارتباط”

»» آموزش ترکیب با موضوع “حذف مدافع”

»» آموزش ترکیب با موضوع”تسخیر خانه قوی”

»» مسئله های شطرنج

 

 

دکمه بازگشت به بالا