در این بخش که توسط باشگاه شطرنج ایران گردآوری شده است، نگاهی به برخی اشتباهات رایج در وسط بازی می اندازیم. بعضی از آن ها در بردارنده غفلت ها یا محاسبات نادرست هستند، بعضی دیگر از قضاوت ناصحیح سرچمشه می گیرند و تعدادی از آن ها صرفاً روحی-روانی هستند. همه آن ها اهمیت دارند، زیرا شطرنج به تنهایی یک بازی مربوط به تکنیک، استراتژی و محاسبه نیست. اگر شما به وضعیت برنده دست یافته باشید، اما سهواً اشتباهی اساسی مرتکب شوید، در آن صورت داشتن عالی ترین فهم پوزیسیونی هم به شما کمکی نخواهد کرد. 

دکمه بازگشت به بالا