سالوه-شلشتر، کارلسباد1907:

1.e4    e5      2.Nf3    Nc6       3.Bc4    Nf6       4.d3   Bc5
5.Nc3    d6      6.Be3     Bxe3?       7.fxe3

ستون باز f و کنترل مرکز اهمیتی بیش از ضعف پیاده های دوبله دارد


7...Na5     8.Bb3      Nxb3       9.axb3       Ng4      10.Qd2     f5  
11.exf5      Bxf5        12.O-O           O-O              13.h3    Nh6
(13...N6       14.Nxe5)       14.e4     Bd7       15.d4!

سوار های سفید صف آرایی بهتری دارند و باز کردن بازی برتری آن ها را عیان می کند

15...Nf7
ادامه 
15...exd4    16.Qxd4    b6    17.e5 
خطرناک است