این شروع بازی در طول یک قرن و حتی بیشتر، زیاد بازی می شد. در آن زمان سفید قصد داشت به بهانه قربانی یک پیاده و گاه یک سوار مرکز را متصرف شود، سوارهای خود را سریعاً گسترش دهد، خطوط بازی را برای هجوم به شاه رقیب بگشاید و آن را مات کند. از سوی دیگر تجربه سیاه چنین تکلیف می کند که گامبی رابپذیرد و سپس به موقع پیاده را پس بدهد. این گشایش که بازی های زنده و سرگرم کننده به وجود می آورد، برای مدتی مدید، رواج . مقبولیت عامه داشته است.

نخستین بررسی های این بازی از مولفین قرن شانزدهم است که عموماًمختصر و سطحی و به ویژه اهمیت آن اندک بوده است. هر بازیکن می توانست به قدرت تخیل و نیروی تاکتیک خود اعتماد کند. اما امروزه برای آنکه این گونه بازی ره به خصوص با مهره های سیاه بازی کنیم ، لازم است راه های زیادی را فرا بگیریم.

اینک به شرح شاخه های گوناگون این گامبی مبادرت می شود که صرفا جنبه استراتژیک این گشایش را روشن می سازد. 

1.e4      e5          2.f4

سفید با این حرکت یک پیاده قربانی می دهد تا بر مرکز تسلط پیدا کند، گسترش بهتری داشته باشد و پس از قلعه رفتن و گشودن ستون f  با رخ خود بر پیاده f7  فشار آورد.

عیب این گشایش، تضعیف قطر   a7-g1  و مسئله امنیت شاه سفید است یک فیل سیاه که در خانه c5  جای بگیرد، گاهی قادر است، سفید را از قلعه رفتن از دارد. در عین حال چون قطر e1-h4 هم باز است، سفید باید همیشه مراقب کیشی باشد که ممکن است توسط وزیر سیاه از خانه  h4  داده شود. سیاه می تواند بین پذیرفتن و نپذیرفتن گامبی یکی را انتخاب کند.

اول- سیاه گامبی را می پذیرد:

2. …     exf4

گامبی اسب شاه Nf3

سفید بدوا از Qh4 سیاه جلوگیری می کند.

  1. 3…                        Nf6

4.e5      

ادامه زیر ثمری نمی دهد:

4.Nc3                   d5

5.e×d5                  N×d5

6.N×d5                 Q×d5

7.d4                      Be7

حالا گرفتن پیاده f4 اشتباه است،زیرا بعد از Qe4+ فیل سفید از دست می رود.

4…                        Nh5

این اسب از پیاده f4 حمایت می کند و در صورت لزوم با g6 حمایت می شود.

5.Qe2

بعد از ادامه زیر سفید چیزی به دست نمی آورد:

5.d4 d5 6.Bd3 Nc6 7.o-o g6

حرکت کتاب از کرس است که آن را در برابر آلخین در سال 1942 بازی کرده است .

5. …                    Be7

6.d4                    0-0

7.g4!

سفید یک پیاده کتر دارد و باید تلاش کند بازی را پیچیده کند.

7. …                    f×g3 e.p.

8.Nc3

کرس به جای این حرکت که در بازی با آلخین انجام داده این گونه توصیه می کند:

8.Qg2! d6 9.h×g3 Bg4 10.Nh2

که نتیجه بازی وضع پیچیده ای خواهد بود.

8. …                                     d5

9.Bd2

سفید از حرکت پنجم به فکر قلعه بزرگ است.

9. …                                     Nc6

10.o-o-o

سفید در نهایت سرعت به گسترش می پردازد.اما از حریف یک پیاده عقب است و پیش بینی بازی ساده نیست.

10. …                                   Bg4

11.Be3                                f6

وضعیت کاملا پیچیده است .در این بازی سیاه بعد نبردی جالب بازی را برده است.

2)

3. …                                     d5

4.e×d5                                Nf6

سیاه تلاش می کند هرچه سریعتر پیاده d5 را از میان بردارد.

6.d4!

6.d×c6 N×c6 7.d4 Bg4

سیاه امکانات خوبی دارد.

6. …                                     Bb4+

6. … c×d5 7.c5 Nc6 8.B×f4 Be7 9.Nc3 o-o=

7.Nc3                                  c×d5

8.B×f4                                 o-o

9.Bd3                                  Re8+

10.Be5                                Nc6

11.o-o                                 N×e5

12.N×e5                              d×c4

13.B×c4                              Be6

شانس دو بازیکن تقریبا مساوی است.

3)

3. …                                     g5

4.Bc4                                   g4          

5.Ne5                                  Qh4+

6.Kf1

هرچند این مدل بازی در درجه پایین اهمیت قرار دارد اما با این حال اشتاینیز چندین بار در مسابقه با آندرسن و زوکرتورت از آن استفاده کرده است.

6. …                                     Nc6

7.N×f7

7.B.f7+ یک حرکت جالب ولی مشکوک است.

7. …                                     Bc5

8.Qe1                                  g3

9.N×h8                                Bf2

10.Dd1                                Nf6

11.d4                                   d5

12.e×d5                              Bg4

13.Be2                                N×d4

سیاه بازی را می برد

دکمه بازگشت به بالا