در این قسمت از آموزش شروع بازی شطرنج به آموزش مختصر گامبی دانمارکی می پردازیم.شما می توانید شروع بازی های دیگر را هم از اینجا مطالعه نمایید.

 

گامبی دانمارکی با حرکات زیر شروع می شود:

1.e4e5        2.d4      exd4           3.c3


این شروع بازی از آن جهت گامبی دانمارکی نامیده شده است که در قرن نوزدهم توسط عده ای از شطرنج بازان دانمارکی از جمله یک نفر قاضی موسوم به بلاکن اشتاینر مورد بررسی قرار گرفته است.


گامبی دانمارکی 
سوپی کو-آلخین(1942)

------------------------------
آلخین این بازی را در یک بازی همزمان با چشم بسته انجام داده است.

1.e4          e5
2.d4      exd4
3.c3

این حرکت در مقایسه با   
3.Qxd4Nc6        شانس بیشتری نصیب سفید می کند.

3.  ...          dxc3          

  

سیاه با این حرکت یک پیاده می گیرد. اما در گسترش قوا عقب می افتد. یک ادامه خوب از این قرار است: 
3.     ...d5!      4.exd5     Nf6!         5.cxd4        Bb4+             6.Bd2     Bxd2+        
7.Qxd2          O-Oالخ

4.Nxc3!
آلخین در گامبی دانمارکی همیشه این حرکت را ترجیح می داد
4. ...        Bb4
 

 حرکت   4...d6    بهتر است

5.Bc4       Qe7              6.Nge2


واضح است، سفید که در پی کسب "زمان" است خود را سرگرم دفاع از پیاده e4  نمی سازد.

6.   ...       Nf6            7.O-O             O-O            8.Bg5
یک آچمزی ناخوشایند، خانه d5 ضعیف است.
8. ...     Qe5
این حرکت سیاه بزودی رد می شود. حرکت   
   8.....c6    بهتر بود


9.Bxf6!      Qxf6                 10.Nd5
یک حرکت طبیعی
13. ...     Bxa3                  14.bxa3

خوشبختانه سیاه بازی را واگذار نمی کند و ما از ترکیب درخشان آخر این بازی محروم نمی سازد
14. ...           c6
15.Ne7+       Kh8
16.Qd6!

یک اقدام نمونه وار برای ممانعت از گسترش قوای حریف، تهدید سفید   
17.Ng6+  و سپس      8.Qxf8+     است.
16. ...        Qd8

رخ سیاه که پای بند دفاع از خانه f7 است نمی تواند پست خود را ترک کند.


17.Nd4     b6        18.Rc3!      c5
19.Nf5         Ba6            20.Qg6!!سیاه تسلیم می شود. زیرا با دو تهدید و خشن زیر مواجه می شود: 

                      1) 21.Qxg7#
2) Qxh7+        Kxh7        22.Rh3#
اگر
    20...hxg6   
21.Rh3#     آنوقت 
     
20...fxg6و اگر     
    آنگاه:

21.Nxg6+      hxg6               22.Rh3#

این یکی از آخرین بازی های آلخین بوده است.