در جریان بازی معمولاً ساده سازی هایی صورت می گیرد و ستون هایی گشوده می شود. در نتیجه، نقش سوارهای سنگین، و بخصوص خ ها، افزایش می یابد.

تسخیر ستون های باز با سوارهای سنگین، امکان رخنه در اردوی حریف را پدید می آورد. نفوذ به عرض هفتم (دوم) بسیار کار ساز است، زیرا مستقیماً به پیاده های آن عرض حمله می شود.

در ضمن، حضور سوارهای سنگین در عرض ما قبل آخر به تهدید های نیرومندی منجر می شود.

ارزش ستون های باز بسیار زیاد است. با تسلط بر ستونی در نزدیکی شاه حریف می توان به سرعت دست به حمله زد.

مثال۱

(به نمودار نگاه کنید)

۱…Nxd2?
(تعویض نامناسبی که منجر به رخنه رخ های سفید در ستون باز “c” می شود)

۲.Rxd2      Qd6       3.Rc1    b6      4.Rdc2     Bb7       5.Qa4

(سفید مانع تعویض رخ ها می شود)

۵…a6       6.Rc7    b5         7.Qa5     Rab8        8.R1c5    Rfd8    

۹.Ne5    Bf6    (9…Bxe5     10.dxe5     Qxe5       11.Rxb7)   

۱۰.Nc6    e6       11.g3!

( بعد از     11.Nxb8    Rxb8

تهدید 12…Bd8    وجود می داشت)

(در شاخه زیر

۱۴…Bxc7     15.Qxc7    Qxc7       16.Rxc7     Rxe8     17.Rxb7

سیاه با آخر بازی دشواری مواجه می شد)

۱۵.Rxb7   (15.Bxf7+?     Qxf7)      Bxa5     16.Rxb8    Qd6

۱۷.Rb7    Bb6      18.Rc6     Qb4      19.Bxf7+

سیاه تسلیم شد

تکلیف

ستون “d” را تسخیر کنید.

۱.Bf6!

و

۲.Rad1


علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند.

فرانسوی                         انگلیسی

وزیر       Q                                      D

شاه  K                                       R

رخ    R                                       T

اسب N                                    C

فیلB                                     F   

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد

دکمه بازگشت به بالا