آموزش خانه های قوی و ضعیف در شطرنج

گاهی پس از راندن (یا تعویض) بی محابای پیاده ها، خانه یا خانه هایی به سوار های حریف واگذار می شود. این گونه خانه ها برای یکی از طرفین قوی به شمار می آیند و برای طرف دیگر ضعیف محسوب می شوند. ضعف مشخص این خانه ها این است که با پیاده نمی توان به آن ها حمله کرد. تسخیر چنین خانه هایی با اسب بسیار کارساز است.

بازی اسمیسلوف-گلومبک، ونیز1950 :

1.e4    c6       2.Nc3   d5    3.Nf3    dxe4       4.Nxe4    Nd7

5.Bc4      Ngf6       6.Neg5    e6       7.Qe2    Nd5       ( 8.Nxf7دفاع از تهدید    )

8.d4    h6        9.Ne4    Be7          10.O-O    Qc7       11.Bb3    O-O               

12.c4     N5f6      13.Bc2    Rd8          14.Nc3     Bd6                                     

   (سیاه بی جهت گسترش فیل سفید رو خود را به تاخیر می اندازد)

15.Re1      Bf4?      

(تعویض این فیل نیرومند، اشتباهی استراتژیکی است)

16.Ne5!    Bxc1          17.Raxc1    Nf8         18.Rcd1    Bd7 

19.c5!     Nd5       20.Ne4    Be8           21.Nd6

(استراتژی غیر دقیق سیاه سبب ایجاد یک خانه ضعیف شد که به تسخیر اسب سفید درآمده است)

21…b6     22.Qf3   Rab8     23.Nec4    bxc5     24.dxc5    Nd7    

25.Qe4    N7f6     26.Qd4    Nd7     27.a3    Nf8       28.b4     Ne7   

29.Qg4    f5       (برای جلوگیری از انتقال رخ از e1 به g3)

 30…Nd5     32.Na5      Bh5       30.Qg3    (با تهدید           31.Nxf5)

33.Qh4    Be8    34.Ba4     Rxd6  

(بهتر بود که سیاه در حرکت بیست و یکم این تفاوت را قربانی می داد)

35.cxd6       Qxd6        36.Bxc6    Nf6      37.Bxe8    Rxe8

38.Nc4    Qd5      39.Qxf4    Ng6        40.Qg3     Kh7        41.Ne5

سیاه تسلیم شد

تکلیف

سفید  1.Be3     بازی کرد. هدف این حرکت چه بود؟

هدف سفید تعویض مهره ای بود که از خانه d6 دفاع می کرد. حالا1…Bb4    به دلیل 2.g4   غلط است.

پس از

1…Bxe3     2.fxe3  

باز تهدیدg4    به قوت خود باقی است، زیرا پس از   2…g6    سفید با    3.Nd6ادامه می دهد.


علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند.

فرانسوی                         انگلیسی

وزیر       Q                                      D

شاه  K                                       R

رخ    R                                       T

اسب N                                    C

فیلB                                     F   

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد

دکمه بازگشت به بالا