آموزش حمله به شاه در قلعه مخالف- بخش دوم

 

الکساندر آلخین چهارمین قهرمانی رسمی جهان است و یکی از بهترین شطرنجبازان تاریخ می باشد.برای مشاهده زندگی نامه کلیک نمایید.

بازی آلخین - میندنو، هلند 1933.

 

1.e4   e5     2.Nf3   Nc6    3.Bb5   d6   4.d4   exd4  

5.Qxd4   Bd7 

 

  6.Bxc6   Bxcc6   7.Nc3   Nf6    8.Bg5   Be7

9.O-O-O    O-O     10.h4    h6    11.Nd5

 

 

   hxg5?
(بسیار مخاطره آمیز. ادامه صحیح Bd7 11...Nxd5   12.exd5      (بود 

  12.Nxe7+!

(در صورت    hxg5   ،  سیاه با Bxg5        12.

پاسخ می داد )12...Nxd5    13.exd5

     14...Qe6    15.Rdh1    f5  

 

 

 

   16.Ne5!

(هدف ترکیب، محروم کردن شاه سیاه از خانه f7 است)

16...dxe5  

 

 

  17.g6

 

 

 

سیاه تسلیم شد، زیرا 17...Qxg6    18.Qc4+  به مات می انجامد.

این بازی اهمیت ستون باز را در حمله علیه شاه نشان داد.