آموزش حمله به شاه در قلعه مخالف- بخش دوم

الکساندر آلخین چهارمین قهرمانی رسمی جهان است و یکی از بهترین شطرنجبازان تاریخ می باشد.برای مشاهده زندگی نامه کلیک نمایید.

بازی آلخین – میندنو، هلند ۱۹۳۳.

 

۱.e4   e5     ۲.Nf3   Nc6    ۳.Bb5   d6   ۴.d4   exd4  

۵.Qxd4   Bd7

آموزش حمله به شاه در قلعه مخالف بعد از 5 سیاه

  ۶.Bxc6   Bxcc6   ۷.Nc3   Nf6    ۸.Bg5   Be7

۹.O-O-O    O-O     ۱۰.h4    h6    ۱۱.Nd5

آموزش حمله به شاه در قلعه مخالف بعد از 11 سفید

  hxg5?
(بسیار مخاطره آمیز. ادامه صحیح Bd7 ۱۱…Nxd5   ۱۲.exd5      (بود 

  ۱۲.Nxe7+!

(در صورت    hxg5   ،  سیاه با Bxg5        ۱۲.

پاسخ می داد )۱۲…Nxd5    ۱۳.exd5

     ۱۴…Qe6    ۱۵.Rdh1    f5  

آموزش حمله به شاه در قلعه مخالف- بعد از 15 سیاه

   ۱۶.Ne5!

(هدف ترکیب، محروم کردن شاه سیاه از خانه f7 است)

۱۶…dxe5  

آموزش حمله به شاه در قلعه مخالف- بعد از 16 سفید

  ۱۷.g6

آموزش حمله به شاه در قلعه مخالف بعد از 17 سفید

سیاه تسلیم شد، زیرا ۱۷…Qxg6    ۱۸.Qc4+  به مات می انجامد.

این بازی اهمیت ستون باز را در حمله علیه شاه نشان داد.

دکمه بازگشت به بالا