همان طور که در کلاس های شطرنج که در مدرسه شطرنج مشهد برگزار می شود به هنرجویان آموزش داده می شود، بازی شطرنج معمولا با پیروزی یک طرف و شکست طرف دیگر به پایان می رسد. اما در بعضی از بازی ها هیچ یک از طرفین قادر به مات کردن شاه حریف نمی شود. در چنین مواردی هیچ کدام از بازیکنان برنده نشده است و بازی به نتیجه ی مساوی می رسد. نتیجه ی مساوی شطرنج یا هیچ به هیچ ممکن است به چند حالت اتفاق بیفتد:

1) کیش دائم   

2) پات

3) کمبود نیروی کافی برای مات کردن حریف

در این بخش حالت های تساوی که با وجود برتری قوا اتفاق می افتد را بررسی می کنیم:

مثال1.

آموزش حالت های تساوی با وجود برتری قوا

بازی مساوی است. راندن شاه از گوشه صفحه امکان پذیر نیست.

پیاده “a” و فیل سیاه رو نیز بازی را نمی برند، مشروط به آنکه شاه حریف به خانه a8 در گوشه صفحه برسد.

بیشتر بخوانید : مساوی در شطرنج

اگر شاه حریف صرفاً در مسیر رسیدن به خانه گوشه صفحه باشد، می توان مسیر آن را بست و بازی را برد.

در سه پوزیسیون زیر، نوبت هرکه باشد، بازی مساوی نیست.

الف)

ب)

ج)

مثال2.

حالت های تساوی با وجود برتری قوا

حرکتاشتباه محض است، زیرا دیگر نمی توان شاه سیاه را از خانه های h8 و g7 راند. سفید برای آنکه ببرد باید شاه خود را به g6 برساند. 1.h7+

مثال 3.

تساوی با وجود برتری قوا

سیاه باید به c8 برود یا c7؟ برای تساوی باید شاه را به خانه ای ببرد که همرنگ خانه استقرار اسب است.

تکلیف

تساوی با وجود برتری قوا- مدرسه شطرنج مشهد

سفید شروع و مساوی می کند.

1.Kd3    h4    2.Ke2   h3   3.Kf2!

در صورت 3.Kf1 ، سیاه 3…Bd4 می کرد، و در صورت 3.Kf3 سیاه با 3…Bh4 جواب می داد.

حالات مساوی شدن با وجود برتری قوا- باشگاه شطرنج مشهد

بعد از1…Ke7 بازی چه می شود؟

و مساوی 1…Ke7    2.Ng5   Kf6   3.Kg2   Kg6   4.h7   Kg7  

 علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند

فرانسوی                         انگلیسی

وزیر       Q                                    D

شاه  K                                     R

رخ    R                                     T

اسب N                                  C

فیل B                                    F
 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد

دکمه بازگشت به بالا