آموزش ترکیب با موضوع جلب

در بازی شطرنج گاهی اوقات می خواهیم حمله یا مات یا ضربه ای به حریف وارد کنیم. اما مشاهده می کنیم که یک یا دو مهره حریف مزاحم هستند. در این مواقع می توانیم از تاکتیک های جلب کردن یا منحرف کردن استفاده کنیم.

ایده جلب کردن و منحرف کردن به منظورهایی چون حمله به مهره مدافع، وارد کردن ضربه دوبل، باز کردن و بستن خطوط، محدود کردن مهره های حریف و امثال آن اجرا می شود. به طور کلی خیلی وقتها از تاکتیک های مختلف به قصد اجرای تاکتیک های دیگر استفاده می شود.

در این درس ترکیب هایی با ایده های تاکتیکی، عمدتاً آن گونه که ا.بوندارفسکی ارائه کرده است، تجزیه و تحلیل می شود. باید مواد و مطالب و مثال های بسیاری را در این بحث بررسی کنیم تا مهارت ترکیبی 

شاگردان بر مبنای تئوریک ارتقاء یابد.

مثال اول سرشت ایده های تاکتیکی را نشان می دهد و مربی در کلاس های شطرنج باید بر آن تاکید کند. بقیه مثال ها را شاگردان باید حل کنند. در مقایسه با درس های قبلی که در کلاس های خانه و 

مدرسه شطرنج تدریس شده است ، باید بر حل ذهنی مسائل بیشتر تاکید شود.

در ترکیب های زیر، قربانی دادن به منظور کشاندن یا جلب مهره حریف به خانه معینی صورت می گیرد، تا در این خانه بتوان از موقعیت آن مهره بهره برداری کرد.

ترکیب با موضوع جلب

نوبت سفید

مثال 1.(نمودار)


1.Bxf7+  Kxf7    2.Ne5+  

در این حمله دوگانه، سفید از موقعیت نامناسب شاه سیاه که به خانه f7 جلب شده است بهره برداری می کند.

خیلی وقت ها جلب کردن یا کشاندن شاه به مات می انجامد.

مثال 2.

آموزش ترکیب با موضوع جلب توسط مدرسه شطرنج

نوبت سیاه

1…Qxg3+  2.Kxg3   Be5#.

در باشگاه شطرنج ایران(مشهد) هنر ترکیب زدن و قربانی دادن در کلاس های شطرنج 

به هنرجویان و شطرنجبازان آموزش داده می شود. در دیاگرام بالا سیاه با حرکت Qxg3+ شاه سفید را به خانه دلخواه جلب می کند؛ زیرا اگر شاه در آن خانه باشد فرصت مات کردن دارد.

مثال 3.

جلب مهره شطرنج

نوبت سفید

1.Qd8+!  Kxd8    2.Bg5++   Kc7     3.Bd8# 

یا

2…Ke8  3.Rd8# 

در دیاگرام رو به رو، بازیکن سفید با حرکت Qd8+ شاه را به خانه مورد نظر جلب می کند

و در ادامه با حرکت Bg5++ از تاکتیک کیش دوگانه استفاده می نماید و مات در حرکت بعد اجباری است.

مثال 4.

جلب مهره شطرنج

  نوبت سفید

1.Re8+   Bf8    2.Rxf8+   Kxf8    3.Nf5+   Kg8   4.Rd8#  

همانطور که مشخص است تهدید سیاه Qh7# مات است و تنها راه سفید برای دفاع کردن حمله متقابل است و سفید Re8+  انجام می دهد.

اگر سیاه Bf8 انجام دهد سفید Rxf8+ شاه را به خانه f8 جلب می کند و در ادامه با استفاده از کیش برخاست موقعیت مات ایجاد میکند.

مثال 5.

جلب کردن در شطرنج

نوبت سفید

1.d6   Qxd6    2.Nf5 

مثال بسیار ساده که در بازی های شطرنج برای کودکان و دیگر شطرنجبازان اتفاق می افتد و سفید با حرکت 1.d6 وزیر سیاه را به خانه دلخواه جلب می کند تا اسب بتواند در حرکت بعدی چنگال بزند.

تکلیف

آموزش ترکیب های شطرنج با موضوع جلب

نوبت سیاه

1…Qa5+   2.Kxa5   Rxa2+   3.Kb4   a5#. 

در ادامه آموزش گام به گام شطرنج قسمت ترکیب جلب،  سیاه می تواند با Qa5+ و قربانی  وزیر شاه را به خانه مورد نظر جلب نماید و در ادامه مات کند.

آموزش جلب کردن در شطرنج توسط خانه شطرنج مشهد

نوبت سیاه

1…Re1   2.Qxe1   Nxf3+  

علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند.

فرانسوی                         انگلیسی

وزیر       Q                                      D

شاه  K                                       R

رخ    R                                       T

اسب N                                    C

فیلB                                     F   

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد

دکمه بازگشت به بالا