آموزش ترکیب با سوارهای سنگین(بخش دوم)

 

مدرسه شطرنج مشهد در تکمیل مباحث مربوط به آموزش گام به گام شطرنج، در این قسمت به آموزش بخش دوم ترکیب با سوارهای سنگین می پردازد. 

 

مثال 1.
واریاسیونی از بازی نیمزوویچ-کاپابلانکا، نیویورک1927.


آموزش ترکیب با سوار سنگین شطرنج با واریاسیونی از بازی نیمزوویچ-کاپابلانکا

1...Qxe3!  2.fxe3  Rg2+  3.Kh1   Rxh2+   4.Kg1  Rcg2# 
یک رخ درعرض ماقبل آخر نیز می تواند امکانات ترکیبی ایجاد کند
در ادامه آموزش شطرنج باید بدانیم که رخ ها در عرض هفتم(دوم) بسیار قدرتمند هستند و امکانات بسیار خوبی برای حمله می دهند.

در این مثال برای اینکه دوتا رخ در عرض دوم قرار گرفته اند می توان با قربانی وزیر الگوی مات بوجود آورد. 


مثال 2  نوبت سیاه    

پولوک - چیگورین، نیویورک 1889

 

آموزش ترکیب با سوار سنگین توسط پوزیسیونی از پولوک - چیگورین

1...Bxh3  2.gxh3  R8xe3    3.fxe3  Qxh3   4.Rf2  Qg3+
گاهی که سوارهای سنگین به عرض های هفتم و هشتم می رسند، موقعیت های ماتی به وجود می آید

 در دیاگرام بالا سیاه یک رخ در عرض دوم دارد و فیل و وزیر هم به سمت قلعه سفید نشانه رفته اند . سیاه می تواند با قربانی   1....Bh3   قلعه سفید را خراب  کند و در ادامه با قربانی رخ به راحتی  به شاه سفید حمله می نماید

 

مثال 3

آموزش ترکیب با سوارهای سنگین

1.Bxd5+   cxd5    2.Qxf8+   Kxf8   3.Rc8+

در مسابقات خیلی وقت ها مات در ستون های gوh اتفاق می افتد
در کلاس های شطرنج هنرجویان نحوه استفاده از برتری ها را یاد می گیرند. برای مثال در این دیاگرام سفید دو سوار بزرگ در عرض هفتم دارد  و با استفاده الگوی مات پلکانی می تواند بازی را ادامه دهد.


مثال 4

ترکیب با سوارهای سنگین

1.Qh6   Qxe5   2.Qxh7+   Kxh7   3.Kg2# 

دوباره الگوی مات پلکانی بوجود آمده است زیرا رخ های سفید ستون gو h  را اشغال کرده اند و شاه سیاه راه فرار ندارد و فقط توسط پیاده h7 محافظت می شود و اگر بتوانیم پیاده را از بین ببریم به راحتی می توانیم مات کنیم.

 

 

مثال 5  نوبت سفید


1.Rh8+  Kxh8    2.Rh1+   Kg8   3.Rh8+   Kxh8  

4.Qh1+   Kg8     5.Qh7+   Kf8   6.Qh8#  

یکی از الگوهای مات که در باشگاه شطرنج ایران آموزش داده می شود مات دامیانو هست که بازیکن می تواند با قربانی رخ و باز کردن راه وزیر می تواند حریف را مات کند. 

دراین شکل هم سفید در حالت مات قرار گرفته است اما با قربانی دو رخ می تواند سیاه را مات نماید.

 

تکلیف

پوزیسیونی از یکی از بازی های اشتاینیتس

 

آموزش ترکیب با سوار سنگین توسط پوزیسیونی از بازی اشتاینیتس

1.Qd5+   Rxd5   (1...Kh8    2.Rdg7#)  

2.Rxg7+  Kh8   3.Rxh7+  Kg8    4.Rdg7#  

 

 

پوزیسیونی از بازی آلاتورتسف-کاپابلانکا، مسکو1935

 

آموزش ترکیب با سوار سنگین توسط پوزیسیونی از بازی آلاتورتسف-کاپابلانک

1...Rfx2   2.Kxf2    Rc2+    3.Kg3   Rxg2+

  4.Kh4 (Kf4   Rf2+) 4...Qe4+  5.Qf4   g5+ 

 

 

 

پوزیسیونی از بازی شلشتر-تاراش،کلن1911

 

آموزش ترکیب با سوار سنگین با پوزیسیونی از بازی شلشتر-تاراش

سفید باید 1.Rd3 بازی کند. بگویید چرا؟؟

 

سفید می خواهد با قربانی Q1xh6+  محافظ شاه را از بین ببرد و در ادامه Rh2#  مات کند.

 

علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند.

 

فرانسوی                            انگلیسی

وزیر   Q                                   D

شاه  K                                     R

رخ    R                                     T

اسب N                                    C

فیل   B                                     F   

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد