در این بخش که توسط تیم آموزشی باشگاه شطرنج ایران تهیه شده است،  تاکید بر این است که پوزیسیون پیاده ها بر فعالیت سوارهای سبک تاثیر می گذارد. هنرجویان باید بدانند که چنین آخر بازی هایی را ارزیابی کنند. نکته مهم این است که تعویض ها در وسط بازی باید با توجه به ارزیابی امکان ها در آخر بازی صورت گیرد. به طور کلی، در ارزیابی پوزیسیون باید به فعالیت شاه نیز توجه داشت.هنگامی که پوزیسیون بازتر است، یا فعالیت در هر دو جناح صورت صورت می گیرد، و بخصوص هنگامی که امکان ایجاد پیاده های رونده جود دارد، فیل قویتر از اسب عمل می کند.

فیل همچنین می تواند اسب را “بی حرکت” کند- مثلاً در پوزیسیونی که فیل  سفید در e5 و اسب سیاه در e8 (یاh5) است.

تمرین هایی برای ارزیابی پوزیسیون:

فیل بهتر است، اما در این حالت گزیری از تساوی نیست.

سفید بخت های بیشتری دارد، اما سیاه با بازی صحیح می تواند به تساوی دست یابد.

سفید برتری قطعی دارد.

رتی-روبینشتاین، گوتبورگ1920:

(درصورت 2.c3   dxc3+   3.Kxc3        Bg2!

اسب سفید بی بازی می شود) 

2…Bd5     3.a3   b5    4.Nf1   a5     5. Nd2   a4!

6.Ne4+   Bxe4    7.dxe4    b4    8.Kd2   bxa3     9.Kc1   g5

سفید واگذار کرد.

تکلیف

سفید شروع می کند و می برد.

1.Ba5    Kf8    2.Bd8    Ke8    3.e7    Kd7     4.Kf2  

شاه سفید به سوی پیاده d4 می رود و آن را می گیرد. سپس به سراغ اسب می رود یا به جناح شاه رخنه می کند، که در هر حالت نتیجه تعیین می شود.


علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند.

فرانسوی                         انگلیسی

وزیر       Q                                      D

شاه  K                                       R

رخ    R                                       T

اسب N                                    C

فیلB                                     F   

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد

دکمه بازگشت به بالا