آشنایی با قوانین مقدماتی شطرنج

»» آشنایی با صفحه شطرنج

—————————————————————————————————–

»» آموزش نحوه چیدن مهره ها

—————————————————————————————————–

»» آموزش حرکت مهره ها در شطرنج

—————————————————————————————————–

»» ارزش(امتیاز)مهره ها

—————————————————————————————————–

»» آموزش قلعه رفتن در شطرنج

—————————————————————————————————–

»» آموزش کیش و رفع کیش و کیش و مات

—————————————————————————————————–

»» آموزش ثبت حرکات در شطرنج

—————————————————————————————————–

»» آموزش مساوی شدن بازی

—————————————————————————————————–

»» آموزش حرکت آنپاسان

—————————————————————————————————–

»» آموزش حمله و دفاع

—————————————————————————————————–

دکمه بازگشت به بالا