مقالات شطرنج

پيشينه ماشین های شطرنج باز

پيشينه ماشین های شطرنج باز ویژه

داستان اولين ماشين‌ های شطرنج‌ باز به زمان ساخت نخستين كامپيوترها در دهه 1940 باز نمي‌ گردد، بلكه ....