مقالات شطرنج

قوانین شطرنج سیامی یا دوبل (Bughouse)

قوانین شطرنج سیامی یا دوبل (Bughouse) ویژه

در این مقاله مهمترین اختلافات موجود میان شطرنج دوبل و عادی توضیح داده می شود.

یادگیری قواعد شطرنج

یادگیری قواعد شطرنج ویژه

هیچ وقت دیر نیست که چگونه بازی شطرنج را یاد بگیریم - محبوب ترین بازی در جهان! یادگیری قواعد شطرنج آسان است...

قوانین و مقررات شطرنج

قوانین و مقررات شطرنج ویژه

بازی شطرنج بين دو حريف انجام می شود که مهره های خود را به نوبت بر روی صفحه شطرنج حرکت می دهند...

قوانین شطرنج

قوانین شطرنج ویژه

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻧﻤﻰتواﻧﺪ همه ﻣﻮﻗﻌﻴت هاى ﻣﺤﺘﻤﻞ را که ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺎزى پدید آید ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ..