مقالات شطرنج

شطرنج فقط شطرنج نیست.

شطرنج فقط شطرنج نیست. ویژه

برای موفقیت در شطرنج باید به صورت حرفه ای فکر، رفتار و زندگی کنید.

روان شناسی در شطرنج

روان شناسی در شطرنج ویژه

جنبه هایی که تفاوت بین استاد و آماتور مشهود است و چگونه آماتور میتواند بازی خود را تقویت کند؟