مقالات شطرنج

شطرنج فقط شطرنج نیست.

شطرنج فقط شطرنج نیست. ویژه

برای موفقیت در شطرنج باید به صورت حرفه ای فکر، رفتار و زندگی کنید.

مساله دانه گندم و صفحه شطرنج

مساله دانه گندم و صفحه شطرنج ویژه

آیا مساله قدیمی دانه گندم و صفحه شطرنج را شنیده‌اید؟؟

تاریخچه و بزرگان شطرنج

تاریخچه و بزرگان شطرنج ویژه

شطرنج از هند به ایران معرفی شد و بخشی از آموزش شاهزاده‌ها و اشراف گردید...