ریتینگ داران باشگاه شطرنج ایران

 

اسامی هنرجویان باشگاه شطرنج ایران که دارای درجه بین المللی از فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) می باشند :

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 استاندارد

 

سریع

بلیتس

 

1

محمدجواد جوادی 1859 1666 1573
2 پارسا راحمی 1723 1706 1713
3 محمدکیان عبدی  1636 - 1773
4 بهنام براتی 1573 1596 1636

5

امیرحسین حیدریان 1549 - 1504

6

ابوالفضل شیری 1524 1433 1415

7

مهدی عصارزاده 1494 1504 1293

8

اشکان عصمتی 1441 1329 1365

9

امیرحسین کاملان 1402 1424 -

10

محمدصدرا واحدی 1393 1260 1365

11

عارف تابیده 1387 - -

12

امیررضا امینی 1370 - -

13

فاطمه عصارزاده 1340 1183 1279

14

ثمین خراسانی 1328 1361 1457
15 ابوالفضل اسدی 1319

1187

-
16 امیرعلی رحمانی خواه 1295 1306 -
 17 عرفان ظفر 1292 - 1296
18 علی جواهری 1290 1218 1374
19 امیرمحمد بصیری 1289 1322 1267
20 ایمان حسن پورمقدم 1267 1262 1345
21 فرنام ارغیانی 1245 1241 1259
 22 هلیا کامران نیا 1214 1152 1230
23 ارمیا گل میمی 1212 1214 1199
24 سارا ساسان 1187 - -
 25 پارسا احمدپور 1174 1166 1319
26 النا کامران نیا 1131 1097 1168
27 هلنا انضباطی 1108 1081 -
 28 مبین شفیعی 1043 - -
29 مسلم پارساراد 1037 1071 1041
30 اسماعیل قانعی 1031 - -
31 والا جهانی یزدی - 1395 1135
32 امیرسجاد خجسته - 1349 -