ریتینگ داران باشگاه شطرنج ایران

اسامی هنرجویان باشگاه شطرنج ایران که دارای درجه بین المللی از فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) می باشند :

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 استاندارد

 

سریع

بلیتس

 

1

محمدجواد جوادی 1877 1666 1573
2 پارسا راحمی 1731 1706 1702
3 محمدکیان عبدی  1636 - 1773
4 امیرحسین حیدریان  1526 - -

5

بهنام براتی  1518 1596 1636

6

ابوالفضل شیری 1478 1433 1356

7

اشکان عصمتی 1470 1329 1365

8

محمدصدرا واحدی 1407 1260 1365

9

امیرحسین کاملان 1402 1424 -

10

امیررضا امینی 1370 - -

11

فاطمه عصارزاده 1370 1183 1279

12

عارف تابیده 1352 - -

13

ثمین خراسانی 1328 1361 1457

14

سیدعلی جواهری 1323 1218 1380
15 ایمان حسن پور مقدم 1298 1282 -
16 امیرعلی رحمانی خواه 1295 1306 -
 17 عرفان ظفر 1287 - -
18 فرنام ارغیانی 1245 1199 -
19 مهدی عصارزاده 1232 1504 1293
20 ارمیا گل میمی 1228 1214 1199
21 امیرمحمد بصیری 1206 1322 1238
 22 هلیا کامران نیا 1199 1151 1209
23 پارسا احمدپور 1195 1166 1319
24 سارا ساسان 1187 - -
 25 النا کامران نیا  1121 1096 1180
26 هلنا انضباطی 1108 - -
27 مسلم پارساراد 1071 1071 1041
 28 اسماعیل قانعی 1031 - -
29 امیرسجاد خجسته - 1349 -
30 ابوالفضل اسدی - 1187 -
31 والا جهانی یزدی - - 1138