ریتینگ داران باشگاه شطرنج ایران

 

اسامی هنرجویان باشگاه شطرنج ایران که دارای درجه بین المللی از فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) می باشند :

 

 آپدیت: 1398/10/11

ردیف

نام و نام خانوادگی

 استاندارد

 

سریع

بلیتس

 

1

محمدجواد جوادی 1803 1651 1573
2 بهنام براتی 1842 1596 1673
3 پارسا راحمی 1723 1706 1718
4 محمدکیان عبدی  1636 - 1773
5 امیرحسین حیدریان 1557 - 1526

6

ابوالفضل شیری 1546 1496 1489

7

امیرمحمد بصیری 1500 1351 1267

8

اشکان عصمتی 1471 1301 1365

9

محمدصدرا واحدی 1401 1296 1355

10

امیرحسین کاملان 1402 1424 -

11

عارف تابیده 1387 - -

12

محمدصدرا واحدی 1350 1254 1384

13

امیر رضا امینی 1370 - -
14 عرفان ظفر 1350 - 1296
15 والا جهانی یزدی 1367 1348 1223

16

ثمین خراسانی 1328 1361 1457

17

ابوالفضل اسدی 1319 1187 1334
18 امیرعلی رحمانی خواه 1295 1306 -
 19 علی جواهری 1274 1265 1328
20 ایمان حسن پور 1281 1380 1443
21 ارمیا گل میمی 1264 1315 1295
22 النا کامران نیا 1275 1329 1324
23 هلیا کامران نیا 1239 1202 1276
24 فرنام ارغیانی 1211 1297 1355
25 سارا ساسان 1187 - -
26 پارسا احمدپور 1174 1160 1319
27 مسلم پارساراد 1152 1175 1069
28 عرفان شاکری 1097 1122 -
29 هلنا انضباطی 1060 1081 -
30 اسماعیل قانعی 1031 - -
31 امیرحسام پارساراد 1013 - -
32 امیرسجاد خجسته - 1349 -
33 آبتین اکبری - 1260 1252
34 آرنیکا مهربانی - 1164 -
35 احسان باغبانی جاوید - 1121 1083
36 محمدرضا گلرنگ - 1241 -
37 یاسمین شوقی - 1090 -
38 امیرمحمد ملازاده - 1082 -
39 پارسا زارعی - 1008  
40 مهراب بوژمهرانی - 1004 -