آموزش حمله برخاست

این بخش از آموزش شطرنج، به آموزش حمله برخاست ، اختصاص داده می شود.

 

اگر با حرکتی مسیر عمل [خطِ اثر] یک مهره دیگر خودی ( وزیر، رخ یا فیل ) بازشود و این مهره هدفی را در اردوی حریف مورد حمله قراردهد، دراین حالت حمله برخاست روی داده است.

 

 

مثال 1.

 

 

 

بعد از      1.e4+ وزیر سیاه زیرضرب می رود و این حرکت به برد می انجامد. 

 

حمله برخاست موقعی کارساز تر است که مهره برخاست کننده،کیش دهد یا تهدید مات به وجود آورد.

 

 

 مثال 2.

 

 

سفید       1.Bxa7 بازی می کند.  به دلیل تهدید       Rb8# سیاه باید         1...Qxe1+بازی کند.

حرکت       1.Bxg5 ضعیف تر بود.  زیرا       1...Qf7جواب می داد. 

 

 

مثال 3.

 

در صورت        1...Qxd4سفید با         2.Bb5+جواب می دهد.  اگر سیاه در پاسخ     6    2...Nc کند، دفاع او ظاهری است زیرا سفید    3.Qxd4 وزیر را می گیرد.

در ضمن بعد از              2.Re1          1...O-Oباز هم           2...Qxd4 غلط است، زیرا سفید با         3.Bxh7+ حمله برخاست دارد.  

 

                            

مثال4.

 

 

1.Nd5!       Qxd2                                      

سیاه امکان         1...Qd8 را ندارد.  اگر خانه ی d8  خالی بود، می توانست وزیر را به این خانه پس بکشد.

 

2.Nxe7+   Kf8      3.Nxg6+    hxg6    4.Rxd2                

 

 

تکلیف

 

 

                        سفید شروع می کند و می برد.

         1. Qh2+Kg5  (1...Kg4  2.f3+)      2.f4+    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

سفید با          1.Bg8!  برتری قوا کسب می کند.

 

        

 

علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند

 

فرانسوی                                انگلیسی

وزیر       Q                                     D

شاه   K                                     R

رخ    R                                    T

اسب  N                                    C

فیل  B                                     F
 

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج