آموزش ترکیب های نمونه وار، براساس هماهنگی سوارها(بخش دوم)

 

بر اساس کتاب هنر کیش و مات نوشته رنو وکان ، الگوی مات رخ و اسب اولین ماتی است که تاکنون ثبت شده است. زیرا در قرن پانزدهم رویکرد نسبت به قدرت اکثر مهره های دیگر شطرنج اصلاح شد. تنها رخ، اسب و شاه بودند که نحوه حرکت شان از گذشته تاکنون دچار تغییر نشده است.

 

همکاری رخ و اسب :

 

مثال 1.

حالت خاص از همکاری رخ و اسب که به مات آناستازیا معروف است.

حالت خاص از مات آناستازیا در شطرنج

1...Ne2+  Kh1    2.Qxh2+    3.Kxh2   Rh4#

 

 

مثال 2.

الگو مات شناخته شده که به مات عربی معروف است .

بر اساس قواعد و اصول شطرنج، اگر یک رخ بتواند به عرض هفت و هشت (دو و یک)  حریف نفوذ کند، اغلب او را تحت فشار قرار می دهد.

افزون بر آن وجود اسب سیاه در خانه f3 یک شبکه مات بسیار رایج می شود.

 

آموزش ترکیب های نمونه وار در شطرنج

1...Nf3+   2.Kh1   Rxg3   3.hxg3   Rg2   4.Ne3   Rh2#  

 

مثال 3.

آموزش ترکیب های نمونه وار در شطرنج توسط مدرسه شطرنج

1.Rg8+  Rxg8   2.Nf7#.  

 

مثال 4.

آموزش ترکیب های نمونه وار در شطرنج توسط خانه شطرنج

1.Qb3+  Qxb3   2.Re8+  Kh7 (2...Kf7   3.Rf8#)  3.Rh8# 

 

تکلیف

آموزش ترکیب های نمونه وار در شطرنج توسط شطرنج مشهد

1...Qh4   2.Rg2   Qxh2    3.~Rg1# 

یا

2.Kg2  d3   3.Be3   Rxg4+   4.Kxf3  Qh3#

 

مات عربی

پوزیسیونی از مات عربی در شطرنج

1...Ne2+ 2.Kh1 Qxg4  3.hxg4   Rh5+ 4.gxh5  Rh4#. 

 

 علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند

 

فرانسوی                         انگلیسی

وزیر       Q                                    D

شاه  K                                     R

رخ    R                                     T

اسب N                                  C

فیل B                                    F
 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج

تلفن: 05138480570