آموزش ترکیب با سوارهای سنگین(بخش دوم)

 

مدرسه شطرنج مشهد در تکمیل مباحث مربوط به آموزش گام به گام شطرنج، در این قسمت به آموزش بخش دوم ترکیب با سوارهای سنگین می پردازد. 

 

مثال 1.
واریاسیونی از بازی نیمزوویچ-کاپابلانکا، نیویورک1927.


آموزش ترکیب با سوار سنگین شطرنج با واریاسیونی از بازی نیمزوویچ-کاپابلانکا

1...Qxe3!  2.fxe3  Rg2+  3.Kh1   Rxh2+   4.Kg1  Rcg2# 
یک رخ درعرض ماقبل آخر نیز می تواند امکانات ترکیبی ایجاد کندمثال 2

پولوک - چیگورین، نیویورک 1889

 

آموزش ترکیب با سوار سنگین توسط پوزیسیونی از پولوک - چیگورین

1...Bxh3  2.gxh3  R8xe3    3.fxe3  Qxh3   4.Rf2  Qg3+
گاهی که سوارهای سنگین به عرض های هفتم و هشتم می رسند، موقعیت های ماتی به وجود می آید

 

 

مثال 3

آموزش ترکیب با سوارهای سنگین

1.Bxd5+   cxd5    2.Qxf8+   Kxf8   3.Rc8+

در مسابقات خیلی وقت ها مات در ستون های gوh اتفاق می افتدمثال 4

ترکیب با سوارهای سنگین

1.Qh6   Qxe5   2.Qxh7+   Kxh7   3.Kg2# 

 

 

مثال 5


1.Rh8+  Kxh8    2.Rh1+   Kg8   3.Rh8+   Kxh8  

4.Qh1+   Kg8     5.Qh7+   Kf8   6.Qh8#  

 

 

تکلیف

پوزیسیونی از یکی از بازی های اشتاینیتس

 

آموزش ترکیب با سوار سنگین توسط پوزیسیونی از بازی اشتاینیتس

1.Qd5+   Rxd5   (1...Kh8    2.Rdg7#)  

2.Rxg7+  Kh8   3.Rxh7+  Kg8    4.Rdg7#  

 

 

پوزیسیونی از بازی آلاتورتسف-کاپابلانکا، مسکو1935

 

آموزش ترکیب با سوار سنگین توسط پوزیسیونی از بازی آلاتورتسف-کاپابلانک

1...Rfx2   2.Kxf2    Rc2+    3.Kg3   Rxg2+

  4.Kh4 (Kf4   Rf2+) 4...Qe4+  5.Qf4   g5+ 

 

 

 

پوزیسیونی از بازی شلشتر-تاراش،کلن1911

 

آموزش ترکیب با سوار سنگین با پوزیسیونی از بازی شلشتر-تاراش

سفید باید 1.Rd3 بازی کند. بگویید چرا؟؟

 

 

 

علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند.

 

فرانسوی                            انگلیسی

وزیر   Q                                   D

شاه  K                                     R

رخ    R                                     T

اسب N                                    C

فیل   B                                     F   

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد