آموزش ترکیب با سوارهای سنگین در شطرنج(بخش اول)

 

تهیه شده توسط تیم پشتیبان آموزشی مدرسه شطرنج مشهد

 

ویژگی سوارهای سنگین،قدرت عمل آنها در ستون های باز و عرض های آخر (هفتم و هشتم یا اول و دوم) است.

ترکیب های که در آنها از موقعیت های بسته و محدود شاه حریف در عرض آخر بهره برداری می شود،کاملاً نمونه وار اند.

 

آموزش ترکیب با سوارهای سنگین در شطرنج

 

 

مثال 1.

1.Qxb3   Qxb3     2.Rxd8+

در همین نمودار اگر یک رخ دیگر سفید در d2 و یک رخ دیگر سیاه در c8 می بود، آن وقت1.Qxb3 اشتباه فاحشی به شمار می آمد، زیرا   

1...Qxb3    2.Rd8+    Re8!

 

 

مثال 2. 

آموزش ترکیب با سوارهای سنگین توسط مدرسه شطرنج

  1.Ra7!    Qb6     2.Rb7!

چنین عملیاتی در صورت وجود "گریزگاه"در حفاظ شاه نیز با هنگامی که خانه گریز تحت کنترل باشد به موفقیت می انجامد

 

مثال 3. کورچنوی - لوِنفیش، مینسک 1953.

آموزش ترکیب با سوارهای سنگین در شطرنج با پوزیسیونی از کورچنوی - لوِنفیش

1...Rxe4!    2.Rxe4    Qxd6!    3.Qxb4   Qxc5

 

 

مثال 4. آلخین - بوگولیوبوف، بازی سیزدهم رویارویی، برلین1929

آموزش ترکیب با سوارهای سنگین با پوزیسیونی از آلخین - بوگولیوبوف

سفید 1.bxa4? بازی کرد و پس از حمله دوگانه   1...Qe4!سوار از دست داد.

 

 

تکلیف

حرکت 2.Rexd7 بد بود، زیرا

2...Rxd7   3.Rxd7   Re1+  4. Nf1   Ne2+   5.Kh1   Rxf1# 

 

 

پوزیسیونی از بازی گولدین - باگداتیف ، باکو1963

آموزش ترکیب با سوارهای سنگین در شطرنج با پوزیسیونی از بازی گولدین - باگداتیف

 1.Qb4!   Rd8   2.Rcd5   Rd3    3.R5xd3

 

 

علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند.

 

فرانسوی                           انگلیسی

وزیر   Q                                 D

شاه  K                                   R

رخ    R                                   T

اسب N                                  C

فیلB                                      F   

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج مشهد